telegram Facebook Twitter Youtube

Положення про відділи управління майном

 


 

Положення про відділ управління спільною власністю, орендних відносин та приватизації Управління майном Сумської обласної ради

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дане Положення розроблене на підставі Положення про Управління майном Сумської обласної ради.

1.2. Це Положення регулює питання діяльності відділу управління спільною власністю, орендних відносин та приватизації Управління майном Сумської обласної ради (далі - Відділ).

1.3. Відділ є структурним підрозділом Управління майном Сумської обласної ради (далі - Управління).

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Сумської обласної ради, розпорядженнями голови Сумської обласної ради, Положенням про Управління майном Сумської обласної ради, наказами начальника Управління майном Сумської обласної ради, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.5. Відділ підпорядковується безпосередньо начальнику Управління, а у разі його відсутності – заступнику начальника управління.

1.6. Відділ у межах своїх повноважень забезпечує виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням та покладених на Відділ начальником Управління.

1.7. Положення про Відділ та зміни до нього затверджуються начальником Управління.

 

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНУЦІЇ ВІДДІЛУ

2.1. Здійснення обліку майна та ведення бази даних про об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, управління якими відповідно до Конституції України здійснює Сумська обласна рада.

2.2. Здійснення процедури приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області згідно переліку, затвердженого рішенням Сумської обласної ради, у тому числі об’єктів незавершеного будівництва.

2.3. Здійснення оперативного обліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та контроль за рухом майна, переданого їм для господарського використання на праві господарського відання або оперативного управління.

2.4. Забезпечення постійного контролю за ефективністю використання та збереження майна спільної власності, закріпленого за суб’єктами господарювання різних форм власності.

2.5. Підготовка пропозицій про передачу майна спільної власності з балансу на баланс суб’єктів спільної власності, в тому числі щодо вилучення надлишкового майна та майна, що використовується не за призначенням підприємствами, установами та закладами спільної власності, закріпленого за ними; готує відповідні пропозиції начальнику управління щодо нерухомого майна спільної власності.

2.6. Прийняття участі у проведенні службових розслідувань стосовно керівників підприємств, установ та закладів, заснованих на майні спільної власності, підготовка пропозицій щодо притягнення їх до матеріальної та дисциплінарної відповідальності.

2.7. Організація проведення інвентаризації майна спільної власності.

2.8. Прийняття участі у підготовці проектів цільових програм, виконавцями яких є підприємства, що засновані на майні спільної власності.

2.9. Підготовка матеріалів для реєстрації речових прав на нерухоме майно, оформлення земельних ділянок, у тому числі речових прав на земельні ділянки за спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області.

2.10. Організовує передачу майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області в оренду.

2.11. Контролює виконання договірних зобов’язань орендодавцем та орендарями за договорами оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області.

2.12. Здійснює ведення ділового листування з питань, що належать до компетенції Відділу.

2.13. Виконує інші доручення та вказівки начальника Управління у межах завдань та функцій Відділу, визначених цим Положенням.

2.14. Підготовка проектів рішень Сумської обласної ради з майнових питань та матеріалів до них; виконання рішень Сумської обласної ради з майнових питань. Передача майна спільної власності іншим суб’єктам права власності та прийняття майна у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області. Передача майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області в оренду.

2.15. Підготовка договорів про закріплення майна спільної власності з підприємствами, установами та закладами для його використання на праві господарського відання (комунальні комерційні підприємства) або оперативного управління (некомерційні комунальні підприємства, бюджетні заклади та установи).

2.16. Підготовка зведених  показників надходження коштів до обласного бюджету Сумської області від використання, оренди, приватизації майна спільної власності.

2.17. Надання відповідних висновків щодо об’єктів комунальної власності (цілісних майнових комплексів), що пропонуються до включення в перелік об'єктів для приватизації;

2.18. Здійснення контролю за обліком, збереженням та ефективним використанням закріпленого за підприємствами, закладами, установами спільної власності майна.

2.19. Підготовка пропозицій про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій спільної власності.

2.20. Підготовка наказів або проектів рішень обласної ради про списання основних засобів (на об’єкти нерухомості), які за висновками комісій підприємств, установ та закладів прийшли в непридатний для подальшого використання стан.

2.21. Підготовка інформації, листів, проектів розпоряджень, які стосуються питань управління майном спільної власності.

2.22. Підготовка наказів про включення до процедури приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

2.23. Підготовка повідомлення відповідним органам місцевого самоврядування, фінансовим органам, адміністраціям підприємств, що підлягають приватизації, про прийняття рішення про приватизацію об'єкта та надає запити про кандидатури для участі в роботі комісій по приватизації та пропозицій щодо післяприватизаційного використання приватизованого об’єкта.

2.24. Підготовка для засобів масової інформації повідомлення про хід приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

2.25. Підготовка наказів про проведення інвентаризації та надання консультацій з питань проведення інвентаризації.

2.26. Підготовка проектів дозволів на списання закріпленого за підприємствами, установами та закладами майна спільної власності, що належить до основних засобів, та на його продаж (окрім об’єктів нерухомості).

2.27. Перевірка виконання умов договорів купівлі-продажу майна спільної власності; розрахунок прогнозних показників та контроль за станом надходження коштів до обласного бюджету від приватизації.

2.28. Підготовка наказів на створення комісій з приватизації, конкурсних комісій та комісій по відбору суб’єктів оціночної діяльності, передачі майна спільної власності в оренду та організація їх роботи, оформлення протоколів засідань комісій, підготовка наказів на їх затвердження.

2.29. Опрацювання заяв про приватизацію, у випадку відмови в приватизації повідомляє заявників про її мотиви.

2.30. Підготовка необхідних документів для нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу.

2.31. Складання статистичної звітності про хід приватизації.

2.32. Здійснення перевірки виконання умов договорів купівлі-продажу.

2.33. Підготовка наказів про списання закріпленого за підприємствами, установами та закладами майна спільної власності, що належить до основних засобів.

2.34. Підготовка дозволів на реалізацію основних засобів закріплених за підприємствами, установами та організаціями.

2.35. Підготовка необхідних документів для реєстрації прав власності на нерухоме майно, технічну документацію, земельні ділянки, у т.ч. речових прав на земельні ділянки за спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області.

2.36. Ведення реєстру об’єктів нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

2.37. Надання пропозицій до проектів цільових програм, виконавцями яких є підприємства, що засновані на майні спільної власності.

2.38. Підготовка проектів договорів, змін до договорів оренди та контроль за виконанням договірних зобов’язань орендодавцями та орендарями за договорами оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області.

 

ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ

3.1. Відділ має право:

- одержувати від відділів управління, підприємств, установ та закладів, що засновані на майні спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області, інформацію, довідкові матеріали, необхідні для здійснення передбачених цим Положенням завдань та функцій;

- одержувати необхідну інформацію від виконавчого апарату Сумської обласної ради, департаментів, відділів та управлінь Сумської обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів, відділів та управлінь органів місцевого самоврядування в містах та районах тощо для здійснення передбачених цим Положенням завдань та функцій;

- готувати у межах своєї компетенції проекти наказів, листів тощо, що обов'язкові для виконання підприємствами, установами та закладами, що засновані на майні спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області.

3.2. Відділ зобов’язаний:

- якісно та у встановлені строки здійснювати функції, виконувати завдання, що покладені на Відділ цим Положенням, а також вказівки та доручення, визначені начальником управління;

- у межах своїх повноважень контролювати виконання рішень Сумської обласної ради, наказів, вказівок та доручень, що визначені начальником управління.

 

IV. Керівництво відділом

4.1. Відділ очолює його начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником управління на підставі його наказу відповідно до законодавства України.

Начальник Відділу призначається на посаду після проходження конкурсного відбору, стажування або із кадрового резерву.

Начальник Відділу безпосередньо підпорядковується начальнику Управління або особі, яка його замінює.

4.2. На посаду начальника Відділу призначається особа, яка має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді головного спеціаліста чи в інших сферах управління не менше 3 років.

Начальник Відділу повинен знати: Конституцію України, Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про засади запобігання і протидії корупції», інші акти законодавства, що стосуються напряму діяльності відділу, основи економіки, правила ділового етикету, правила та норми охорони праці та протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби, ділову мову, володіти державною мовою.

4.3. Начальник Відділу:

- організовує роботу Відділу;

- планує роботу Відділу та контролює виконання поставлених завдань та обов’язків покладених на Відділ;

- здійснює контроль за обліком, збереженням та ефективним використанням майна спільної власності;

- готує проекти рішень про передачу об'єктів із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області до комунальної власності відповідних територіальних громад, до спільної власності територіальних громад районів та державної власності;

- готує пропозиції про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

- вносить пропозиції щодо підготовки статутних документів підприємств, установ та закладів, що є об'єктами власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та зміни до них;

- готує інформації, листи, проекти розпоряджень, які стосуються питань управління майном комунальної форми власності;

- зберігає установчі та інші документи підприємств, установ та закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

- контролює виконання правил внутрішнього трудового розпорядку Відділу;

- надає пропозиції начальнику управління щодо матеріального заохочення працівників Відділу, а також притягнення їх до дисциплінарної відповідальності з підстав, визначених чинним законодавством.

- розподіляє обов’язки між працівниками Відділу та розробляє їх посадові інструкції;

- виконує інші доручення начальника управління;

- начальник Відділу несе персональну відповідальність за не виконання покладених на Відділ завдань та здійснення ним своїх функцій.

4.5. Працівники Відділу призначаються та звільняються з посади начальником управління.

 

Положення про юридичний відділ Управління майном Сумської обласної ради

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дане Положення розроблене на підставі Положення про Управління майном Сумської обласної ради.

1.2. Це Положення регулює питання діяльності юридичного відділу  Управління майном Сумської обласної ради (далі - Відділ).

1.3. Відділ є структурним підрозділом Управління майном Сумської обласної ради (далі - Управління).

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Сумської обласної ради, розпорядженнями голови Сумської обласної ради, Положенням про Управління майном Сумської обласної ради, наказами начальника Управління майном Сумської обласної ради, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.5. Відділ підпорядковується безпосередньо начальнику Управління, а у разі його відсутності – заступнику начальника управління.

1.6. Відділ у межах своїх повноважень забезпечує виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням та покладених на Відділ начальником Управління.

1.7. Положення про Відділ та зміни до нього затверджуються начальником Управління.

 

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНУЦІЇ ВІДДІЛУ

2.1. Здійснює правове супроводження діяльності управління щодо всіх напрямків його роботи, методичне керівництво правовою роботою управління, надає юридичну допомогу відділам та посадовим особам управління, підприємствам, установам та закладам, що засновані на майні спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області.

2.2. Організовує правову роботу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, управлінням.

2.3. Здійснює ведення ділового листування з питань, що належать до компетенції Відділу.

2.4. Здійснює ведення кадрової роботи, яка стосуються керівників підприємств, установ та закладів, що засновані на майні спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області, у тому числі здійснення обробки їх персональних даних з метою забезпечення реалізації трудових відносин, адміністративно-правових відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема кадровим потенціалом.

2.5. Здійснює розроблення установчих документів підприємств, установ і закладів, що засновані на майні спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області, відповідно до законодавства України.

2.6. Забезпечує проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у тому числі на земельні ділянки, за спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області в особі Сумської обласної ради.

2.7. Здійснює ведення діловодства та кадрової роботи по управлінню, у тому числі здійснює обробку персональних даних посадових осіб управління з метою забезпечення реалізації трудових відносин, адміністративно-правових відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема кадровим потенціалом.

2.8. Для виконання завдань, функцій та реалізації прав, передбачених даним Положенням, взаємодіє з усіма структурними підрозділами управління, юридичною службою виконавчого апарату Сумської обласної ради, підприємствами, установами та закладами, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області тощо.

2.9. Здійснює захист прав та інтересів управління у судах за дорученням начальника управління.

2.10. Виконує інші доручення та вказівки начальника управління у межах визначених цим Положенням завдань та функцій.

2.11. Покладення на Відділ обов'язків, що не належать або виходять за межі його компетенції, не допускається.

 

ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ

3.1. Відділ має право:

- одержувати від відділів управління, підприємств, установ та закладів, що засновані на майні спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області, інформацію, довідкові матеріали, необхідні для здійснення передбачених цим Положенням завдань та функцій;

- одержувати необхідну інформацію від виконавчого апарату Сумської обласної ради, департаментів, відділів та управлінь Сумської обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів, відділів та управлінь органів місцевого самоврядування в містах та районах тощо для здійснення передбачених цим Положенням завдань та функцій;

- готувати у межах своєї компетенції проекти наказів, листів тощо, що обов'язкові для виконання підприємствами, установами та закладами, що засновані на майні спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області.

3.2. Відділ зобов’язаний:

- якісно та у встановлені строки здійснювати функції, виконувати завдання, що покладені на Відділ цим Положенням, а також вказівки та доручення, визначені начальником управління;

- у межах своїх повноважень контролювати виконання рішень Сумської обласної ради, наказів, вказівок та доручень, що визначені начальником управління.

 

ІV. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

4.1. Відділ очолює його начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником управління на підставі його наказу відповідно до законодавства України.

Начальник Відділу призначається на посаду після проходження конкурсного відбору, стажування або із кадрового резерву.

4.2. Начальником Відділу призначається особа, яка є громадянином України, має вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на державній службі або в органах місцевого самоврядування не менш як 3 роки або за фахом в інших сферах - не менш як 4 роки.

4.3. Начальник Відділу безпосередньо підпорядковується начальнику Управління або особі, яка його замінює.

4.4. Начальник Відділу:

- організовує роботу Відділу;

- планує роботу Відділу та контролює виконання завдань та функцій, покладених на Відділ цим Положенням;

- контролює виконання правил внутрішнього трудового розпорядку посадовими особами Відділу;

- несе персональну відповідальність за невиконання завдань та функцій, покладених на Відділ цим Положенням;

- надає пропозиції начальнику управління щодо матеріального заохочення посадових осіб Відділу, притягнення їх до дисциплінарної та матеріальної відповідальності відповідно до законодавства України;

- розподіляє обов’язки між посадовими особами Відділу та розробляє їх посадові інструкції;

- виконує інші доручення та вказівки начальника управління.

4.5. Посадові особи Відділу призначаються на посаду з одночасним присвоєнням рангу посадової особи місцевого самоврядування та звільняються з посади начальником управління на підставі його наказу відповідно до законодавства України.

4.6. Посадові особи Відділу зобов’язані знати Конституцію України, закони України, акти Президента України, акти Кабінету Міністрів України, рішення Сумської обласної ради, розпорядження голови Сумської обласної ради, інші нормативно-правові акти, необхідні для безпосереднього виконання своїх функціональних обов’язків, Положення про Управління майном Сумської обласної ради, це Положення, правила ділового етикету, охорони праці, протипожежного захисту, володіти державною мовою, мати навики роботи на комп’ютері, дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку.

4.7. Посадові особи Відділу мають права, передбачені законодавством України.

 

Положення про відділ капітальних та поточних видатків Управління майном Сумської обласної ради

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дане Положення розроблене на підставі Положення про Управління майном Сумської обласної ради.

1.2. Це Положення регулює питання діяльності відділу капітальних та поточних видатків Управління майном Сумської обласної ради (далі - Відділ).

1.3. Відділ є структурним підрозділом Управління майном Сумської обласної ради (далі - Управління).

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Сумської обласної ради, розпорядженнями голови Сумської обласної ради, Положенням про Управління майном Сумської обласної ради, наказами начальника Управління майном Сумської обласної ради, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.5. Відділ підпорядковується безпосередньо начальнику Управління, а у разі його відсутності – заступнику начальника управління.

1.6. Відділ у межах своїх повноважень забезпечує виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням та покладених на Відділ начальником Управління.

1.7. Положення про Відділ та зміни до нього затверджуються начальником Управління.

 

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНУЦІЇ ВІДДІЛУ

2.1. Організація виконання Управлінням функцій замовника з капітального, поточного ремонту, реконструкції та нового будівництва об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області житлово-комунального та соціального призначення за рахунок бюджетних коштів та коштів інвесторів.

2.2. Складання та виконання поточного та перспективного планів щодо поточного, капітального ремонту та реконструкції майна об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області.

2.3. Надання методичної допомоги підприємствам, установам та закладам, що засновані на майні спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області, з питань, що належать до компетенції Відділу.

2.4. Ведення ділового листування з питань, що належать до компетенції Відділу.

2.5 Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

- керується діючими державними будівельними нормами, стандартами і правилами, технічними умовами на виконання окремих будівельно-монтажних робіт, а також застосуванням в обрахунках вартісних показників при перевірці кошторисів, які затверджуються відповідними управліннями або відділами по ціноутворенню в Мінрегіонбуді;

- забезпечує дотримання законодавства у галузі будівництва;

- готує проекти договорів з проектними та підрядними організаціями, визначає і погоджує договірні ціни відповідно до діючих нормативних актів;

- забезпечує контроль наданих до оплати документів проектних, підрядних та інших організацій щодо виконання робіт, поставки товарів та надання послуг;

- забезпечує отримання дозвільних документів на виконання будівельних робіт по об’єктах спільної власності;

- по об’єктах незавершеного будівництва, що виникатимуть внаслідок діяльності Управління, вносити пропозиції щодо подальшої їх добудови

- забезпечує отримання документів щодо прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;

2.6. Для виконання завдань, функцій та реалізації прав, передбачених даним Положенням, взаємодіє з усіма структурними підрозділами Управління, виконавчим апаратом Сумської обласної ради, підприємствами, установами та закладами, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області тощо.

2.7 Виконує інші доручення та вказівки начальника Управління у межах визначених цим Положенням завдань та функцій.

 

ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ

3.1. Відділ має право:

- одержувати від відділів Управління, підприємств, установ та закладів, що засновані на майні спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області, інформацію, довідкові матеріали, необхідні для здійснення передбачених цим Положенням завдань та функцій;

- одержувати необхідну інформацію від виконавчого апарату Сумської обласної ради, департаментів, відділів та управлінь Сумської обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів, відділів та управлінь органів місцевого самоврядування в містах та районах тощо для здійснення передбачених цим Положенням завдань та функцій;

- готувати у межах своєї компетенції проекти наказів, листів тощо, що обов'язкові для виконання підприємствами, установами та закладами, що засновані на майні спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області.

3.2. Відділ зобов’язаний:

- якісно та у встановлені строки здійснювати функції, виконувати завдання, що покладені на Відділ цим Положенням, а також вказівки та доручення, визначені начальником Управління;

- у межах своїх повноважень контролювати виконання рішень Сумської обласної ради, наказів, вказівок та доручень, що визначені начальником Управління.

ІV. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

4.1. Відділ очолює його начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником управління на підставі його наказу відповідно до законодавства України.

Начальник Відділу призначається на посаду відповідно до законодавства України.

4.2. Начальником Відділу призначається особа, яка є громадянином України, має вищу будівельну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на державній службі або в органах місцевого самоврядування не менш як 3 роки або за фахом в інших сферах будівництва – не менш як 5 років.

4.3. Начальник Відділу безпосередньо підпорядковується начальнику Управління або особі, яка його замінює.

4.4. На час відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує головний спеціаліст Відділу (відпустка, лікарняний, службове відрядження тощо).

4.5. Начальник Відділу:

- організовує роботу Відділу;

- планує роботу Відділу та контролює виконання завдань та функцій, покладених на Відділ цим Положенням;

- контролює виконання правил внутрішнього трудового розпорядку посадовими особами Відділу;

- несе персональну відповідальність за невиконання завдань та функцій, покладених на Відділ цим Положенням;

- надає пропозиції начальнику управління щодо матеріального заохочення посадових осіб Відділу, притягнення їх до дисциплінарної та матеріальної відповідальності відповідно до законодавства України;

- розподіляє обов’язки між посадовими особами Відділу та розробляє їх посадові інструкції;

- за дорученням начальника Управління представляє у встановленому законодавством України порядку інтереси Управління в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, у всіх підприємствах, установах, закладах, організаціях незалежно від їх підпорядкування, форми власності, галузевої належності, у відносинах з фізичними особами з питань, що належать до компетенції Відділу;

- надає методичну допомогу підприємствам, установам та закладам, що засновані на майні спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області з питань, що належать до компетенції Відділу.

- організовує ділове листування з органами державної влади місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до компетенції Відділу, у межах наданих повноважень; вносить пропозиції щодо вдосконалення роботи Відділу;

- організовує договірну роботу за напрямками діяльності Відділу та складання дефектних актів;

- виконує інші доручення та вказівки начальника Управління.

4.6. Посадові особи Відділу призначаються на посаду з одночасним присвоєнням рангу посадової особи місцевого самоврядування та звільняються з посади начальником управління на підставі його наказу відповідно до законодавства України.

4.7. Посадові особи Відділу зобов’язані знати Конституцію України, закони України, акти Президента України, акти Кабінету Міністрів України, рішення Сумської обласної ради, розпорядження голови Сумської обласної ради, інші нормативно-правові акти, необхідні для безпосереднього виконання своїх функціональних обов’язків, Положення про Управління майном Сумської обласної ради, це Положення, правила ділового етикету, охорони праці, протипожежного захисту, володіти державною мовою, мати навики роботи на комп’ютері, дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку.

4.8. Посадові особи Відділу мають права, передбачені законодавством України.

 

Положення про відділ економічного аналізу, фінансової звітності та аудиту Управління майном Сумської обласної ради

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дане Положення розроблене на підставі Положення про Управління майном Сумської обласної ради.

1.2. Це Положення регулює питання діяльності відділу економічного аналізу, фінансової звітності та аудиту Управління майном Сумської обласної ради (далі - Відділ).

1.3. Відділ є структурним підрозділом Управління майном Сумської обласної ради (далі - Управління).

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Сумської обласної ради, розпорядженнями голови Сумської обласної ради, Положенням про Управління майном Сумської обласної ради, наказами начальника Управління майном Сумської обласної ради, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.5. Відділ підпорядковується безпосередньо начальнику Управління, а у разі його відсутності – заступнику начальника управління.

1.6. Відділ у межах своїх повноважень забезпечує виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням та покладених на Відділ начальником Управління.

1.7. Положення про Відділ та зміни до нього затверджуються начальником Управління.

 

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНУЦІЇ ВІДДІЛУ

2.1. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та внесення пропозицій щодо їх діяльності.

2.2. Проведення внутрішнього аудиту комунальних комерційних підприємств та інших установ та закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

2.3. Проведення діяльності з метою залучення та використання інвестиційних ресурсів для розвитку та підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

2.4. Захист в судах майнових прав обласної ради щодо майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, ведення претензійно-позовної роботи, надання юридичної допомоги підприємствам спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області при розгляді в судах майнових спорів.

2.5. Аналіз та контроль за складанням та виконанням фінансових планів підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

2.6. Робота по залученню бюджетних та позабюджетних коштів.

2.7. Розробка за участю комерційних підприємств бізнес-проектів, бюджетних та інших програм.

2.8. Отримує квартальну та річну бухгалтерську звітність та іншу інформацію від суб’єктів господарювання, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та перебувають в управлінні обласної ради, яка необхідна для якісного здійснення економічного та господарського аналізу діяльності підприємств, установ та організацій, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

2.9. Здійснює узагальнення фінансової звітності, аналізує її, формує зведені показники.

2.10. Готує зведені показники по відрахуванню частини прибутку, підприємств, яка підлягає зарахуванню до обласного бюджету.

2.11. Здійснює аналіз діяльності підприємств, надає відповідні висновки щодо їх перспектив розвитку та подальшої діяльності.

2.12. Веде юридичний супровід документів, які готуються управлінням (приймає участь у розробці статутів (положень) підприємств, установ та закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, а також змін до них, підготовці матеріалів для реєстрації речових прав на нерухоме майно, в тому числі земельні ділянки).

2.13. Проводить внутрішній аудит комунальних комерційних підприємств та інших установ та закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

2.14. Проводить діяльність з метою залучення та використання інвестиційних ресурсів для розвитку та підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

2.15. Здійснює аналіз діяльності підприємств та надає відповідні висновки щодо ефективності їх діяльності.

2.16. Забезпечує правовий захист в судах інтересів управління та майнових прав обласної ради щодо майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, ведення претензійно-позовної роботи, надання юридичної допомоги підприємствам, установам та закладам спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області при розгляді в судах майнових спорів.

2.17. Розробляє та супроводжує інвестиційні проекти.

2.18. Формує базу даних інвестиційних та соціальних проектів, поширює інформацію по інвестиційним можливостям Сумської області.

2.19. Організовує, проводить та бере участь у конгресах, форумах з метою залучення інвестиційних та не інвестиційних (соціальних) проектів  в Сумській області.

2.20. Готує зведені показники відрахувань частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до обласного бюджету.

2.21. Узагальнює матеріали, надані підприємствами, установами та закладами спільної власності області, аналізує їх та вносить пропозиції для включення до програм соціально-економічного та культурного розвитку області, інших державних та регіональних програм.

 

ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ

4.1. Відділ має право:

- одержувати від підприємств, установ та закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області інформацію, довідкові матеріали, необхідні для здійснення своїх функціональних обов'язків;

- одержувати необхідну інформацію від відділів та управлінь органів місцевого самоврядування в містах та районах для виконання передбачених цим положенням завдань і функцій;

- отримувати квартальну та річну бухгалтерську звітність, облікові та інші документи, які підтверджують дані фінансових планів, фінансової звітності, здійснення договірних відносин, фінансово-господарської діяльності та інформацію, яка необхідна для якісного здійснення економічного та господарського аналізу діяльності підприємств, установ та організацій, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

- надавати пропозиції щодо удосконалення ефективності роботи підприємств, установ та організацій, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

- готувати в межах своєї компетенції проекти наказів, інструктивні листи, обов'язкові для виконання підприємствами, установами та закладами обласної власності;

- надавати пропозиції щодо розірвання (продовження) контрактів керівників підприємств, установ та організацій, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області за результатами аналізу та внутрішнього аудиту.

4.2. Відділ зобов’язаний:

- якісно та у встановлені строки виконувати функції, доручення та завдання покладені на відділ;

- в межах своїх повноважень контролювати виконання рішень обласної ради, наказів та доручень виданих начальником управління;

4.3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами управління та обласної ради, здійснює виконання окремих спільних завдань, які стосуються управління майном.

 

ІV. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається і звільняється з посади начальником управління.

4.2. На посаду начальника відділу призначається особа, яка має вищу освіту відповідного економічного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді головного спеціаліста чи в інших сферах управління не менше 3 років.

Начальник відділу повинен знати: Конституцію України, Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України,Податковий кодекс України, Бюджетний кодекс України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про засади запобігання і протидії корупції», інші акти законодавства, що стосуються напряму діяльності відділу, основи економіки, фінансів, оподаткування, управління та аудиту, правила ділового етикету, правила та норми охорони праці та протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби, ділову мову, володіти державною мовою.

4.3. Начальник відділу:

- організовує роботу відділу;

- планує роботу відділу та контролює виконання поставлених завдань та обов’язків покладених на відділ;

- аналізує фінансово-господарську діяльність підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та внесення пропозицій щодо їх діяльності;

- проводить внутрішній аудит комунальних комерційних підприємств та інших установ та закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

- проводить діяльність з метою залучення та використання інвестиційних ресурсів для розвитку та підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

- здійснює захист в судах майнових прав обласної ради щодо майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, надає юридичну допомогу підприємствам спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області при розгляді в судах майнових спорів;

- аналізує та контролює складання та виконання фінансових планів підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

- проводить роботу по залученню бюджетних та позабюджетних коштів;

- розробляє, за участю комерційних підприємств, бізнес-проекти, бюджетні та інші програми;

- контролює виконання правил внутрішнього трудового розпорядку відділу;

- надає пропозиції начальнику управління щодо матеріального заохочення працівників відділу, а також притягнення їх до дисциплінарної відповідальності з підстав, визначених чинним законодавством.

- розподіляє обов’язки між працівниками відділу та розробляє їх посадові інструкції;

- виконує інші доручення начальника управління;

- несе персональну відповідальність за не виконання покладених на відділ завдань та здійснення ним своїх функцій.

 

Положення про відділ бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення Управління майном Сумської обласної ради

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дане Положення розроблене на підставі Положення про Управління майном Сумської обласної ради.

1.2. Це Положення регулює питання діяльності відділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення Управління майном Сумської обласної ради (далі - Відділ).

1.3. Відділ є структурним підрозділом Управління майном Сумської обласної ради (далі - Управління).

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Сумської обласної ради, розпорядженнями голови Сумської обласної ради, Положенням про Управління майном Сумської обласної ради, наказами начальника Управління майном Сумської обласної ради, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.5. Відділ підпорядковується безпосередньо начальнику Управління, а у разі його відсутності – заступнику начальника управління.

1.6. Відділ у межах своїх повноважень забезпечує виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням та покладених на Відділ начальником Управління.

1.7. Положення про Відділ та зміни до нього затверджуються начальником Управління.

 

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНУЦІЇ ВІДДІЛУ

2.1. Фінансове забезпечення діяльності управління майном  Сумської обласної ради.

2.2. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

2.3. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

2.4. Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

2.5. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

2.6. Відділом здійснюється методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності.

2.7. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:

- веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку з відображенням господарських операцій на підставі прийнятих до обліку первинних документів;

- своєчасно складає та подає звіти до органів державної статистики, фондів державного соціального страхування, податкової інспекції, управління Державного казначейства;

- проводить аналіз обсягів видатків за попередні роки, опрацьовує та подає до Департаменту фінансів Сумської обласної державної адміністрації  попередню розрахункову потребу на наступний бюджетний рік, складає бюджетний запит з відповідними обґрунтуваннями, складає проекти кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету та планів спеціального фонду  місцевого бюджетів, в разі необхідності внесення змін протягом бюджетного року складає довідки про зміни до кошторису та плану асигнувань;

- складає штатний розпис і розрахунки до нього по управлінню майном Сумської обласної ради;

- приймає участь у розробці бюджетних програм та опрацьовує отримані документи та інформацію, що стосується питань порушених у конкретній бюджетній програмі, протягом року здійснює аналіз їх виконання, контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів відповідно до напрямів діяльності бюджетних програм;

- забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів, щодо інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

- проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності,  щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

- забезпечує зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

- бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.

2.8. Відділ відповідно до компетенції, у межах та порядку, визначених Положенням управління майном Сумської обласної ради бере участь у:

- підготовці та проведенні організаційних заходів;

- формуванні, виконанні планів управління майном Сумської обласної ради, а також у підготовці звітів про їх виконання;

- у підготовці проектів наказів та доручень начальника управління майном  Сумської обласної ради, доручень його  заступника,  їх виконанні та контролі за їх виконанням.

2.9. За дорученням керівництва аналізує матеріали, які надходять від правоохоронних, судових органів та органів прокуратури, інших державних органів та установ, сприяє своєчасному вжиттю заходів за результатами їх розгляду.

2.10. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об'єднань громадян, фізичних осіб-підприємців, депутатські звернення та запити у порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

2.11. За дорученням начальника управління майном Сумської обласної ради представляє інтереси управління майном Сумської обласної ради  в місцевих апеляційних, вищих спеціалізованих судах та у Верховному Суді України, у тому числі у взаємовідносинах з державних органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності.

 

ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ

3.1. Відділ має право:

- одержувати від відділів управління, підприємств, установ та закладів, що засновані на майні спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області, інформацію, довідкові матеріали, необхідні для здійснення передбачених цим Положенням завдань та функцій;

- одержувати необхідну інформацію від виконавчого апарату Сумської обласної ради, департаментів, відділів та управлінь Сумської обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів, відділів та управлінь органів місцевого самоврядування в містах та районах тощо для здійснення передбачених цим Положенням завдань та функцій;

- готувати у межах своєї компетенції проекти наказів, листів тощо, що обов'язкові для виконання підприємствами, установами та закладами, що засновані на майні спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області.

3.2. Відділ зобов’язаний:

- якісно та у встановлені строки здійснювати функції, виконувати завдання, що покладені на Відділ цим Положенням, а також вказівки та доручення, визначені начальником управління;

- у межах своїх повноважень контролювати виконання рішень Сумської обласної ради, наказів, вказівок та доручень, що визначені начальником управління.

 

ІV. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

4.1.   Організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на відділ.

4.2.   Планує роботу відділу, забезпечує виконання поточних планів відділу.

4.3.   Здійснює керівництво діяльністю відділу, визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками відділу, аналізує результати роботи працівників відділу та вживає заходів щодо підвищення ефективності їх діяльності, організовує розроблення посадових інструкцій працівників відділу, забезпечує дотримання ними трудової дисципліни.

4.4.   Здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок. Бере участь у роботі юридичних служб з оформлення матеріалів щодо відшкодування втрат від нестач і крадіжок власності, контролює подання в необхідних випадках матеріалів до слідчих і судових органів.

4.5    Погоджує проекти договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна.

4.6.   Подає начальнику управління майном Сумської обласної ради  або  заступнику начальника управління  пропозиції щодо:

1) визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями з метою подальшого вдосконалення організації бухгалтерського обліку та звітності з виконання кошторисів;

2) визначення оптимальної структури відділу та чисельності її працівників;

3) вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності в управління майном Сумської обласної ради;

4)створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;

5)визначення джерел погашення кредиторської заборгованості, повернення кредитів, отриманих з державного або місцевого бюджету;

6) притягнення до відповідальності працівників відділу за результатами контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

7) організації навчання працівників бухгалтерської служби з метою підвищення їх професійно-кваліфікаційного рівня;

8) забезпечення діяльності працівників відділу нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності.

5.7.    Підписує звітність та документи, які є підставою для:

1) перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів);

2) проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

3) приймання і видачі грошових коштів;

4) оприбуткування тa списання рухомого і нерухомого майна;

5) проведення інших господарських операцій.

4.9.   Відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує начальника управління майном Сумської обласної ради та заступника начальника управління про встановлені факти порушення бюджетного законодавства.

4.10. Здійснює контроль за:

1) відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться обласною державною адміністрацією;

2) складенням звітності;

3) цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

4) дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна обласної державної адміністрації;

5) правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;

6) відповідністю взятих бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;

7) станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості бюджетної установи та бюджетних установ, які їй підпорядковані;

8) додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

9) розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників відділу;

10) усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювані контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

5.11. Погоджує документи, пов'язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам.

5.12. Розробляє положення про матеріальне стимулювання працівників управління майном Сумської обласної ради.

5.13. Здійснює систематичний аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та  здійснює заходи  щодо  стягнення  дебіторської  та   погашення кредиторської   заборгованості,   організовує    та   списує заборгованість відповідно до законодавства.

5.14. Систематично та оперативно оприлюднює публічну інформацію.

5.15. Виконує інші доручення керівництва управління майном Сумської обласної ради.

5.16. Виконує інші обов'язки, передбачені законодавством.

5.17. Начальник відділу у разі невиконання або неналежного виконання покладених на нього повноважень несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

 

Останнє оновлення на Четвер, 01 листопада 2018, 10:37

Документи облради

Коронавірус: профілактика, інфікування і поширення