telegram Facebook Twitter Youtube

Положення про управління майном Сумської обласної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
сьомого скликання
06.08.2020

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

 

Положення про управління майном Сумської обласної ради (далі – Положення) розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про оренду державного та комунального майна», «Про приватизацію державного і комунального майна» та рішень обласної ради щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області.

1. Загальні положення

1.1. Управління майном Сумської обласної ради (далі – Управління) є органом Сумської обласної ради, що утворюється нею з метою здійснення повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області (далі – майно спільної власності), затвердження статутних документів підприємств, установ та закладів, заснованих на майні спільної власності.
1.2. Управління є юридичною особою з дня його державної реєстрації, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного герба України, своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, інші необхідні реквізити.
1.3. Управління є органом приватизації майна спільної власності та його орендодавцем у межах повноважень, визначених Сумською обласною радою відповідно до законодавства України.
1.4. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Сумської обласної ради, розпорядженнями голови Сумської обласної ради або особи, яка здійснює його повноваження, іншими нормативно-правовими актами, цим Положенням.
Управління діє на засадах законності, гласності, поєднання загальнодержавних і місцевих інтересів, взаємодіє з відповідними органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, їх структурними підрозділами з питань управління майном спільної власності.
1.5. Управління підзвітне і підконтрольне Сумській обласній раді, а у міжсесійний період - голові Сумської обласної ради або особі, що здійснює його повноваження.
1.6. Положення про Управління затверджується рішенням Сумської обласної ради.

2. Завдання Управління

2.1. Реалізація державної та регіональної політики у сфері управління майном спільної власності.
2.2. Забезпечення ефективного використання майна спільної власності.
2.3. Забезпечення надходження до обласного бюджету коштів за рахунок передачі в оренду та відчуження майна спільної власності.
2.4. Організація виконання робіт з реконструкції, капітального ремонту, поточного ремонту, нового будівництва та виготовлення проєктно-кошторисної документації щодо майна спільної власності.
2.5. Залучення та використання інвестиційних ресурсів для розвитку та підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
2.6. Розробка обласних програм розвитку комунальних підприємств, що засновані на майні спільної власності.
2.7. Здійснення функцій управління корпоративними правами у господарських товариствах, учасниками яких є Сумська обласна рада.
2.8. Організація кадрової політики підприємств, установ та закладів, що засновані на майні спільної власності.

3. Функції Управління

3.1. Управління на підставі рішень Сумської обласної ради:
3.1.1. Здійснює передачу майна спільної власності іншим суб’єктам права власності та прийняття майна у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області.
3.1.2. Здійснює вилучення, передачу з балансу на баланс об’єктів нерухомості підприємств, установ та закладів, що засновані на майні спільної власності.
3.1.3. Як орган приватизації виступає продавцем майна спільної власності, у тому числі об’єктів незавершеного будівництва, що пропонуються до приватизації. Приймає рішення про приватизацію, завершення приватизації майна, включеного до переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області, які пропонуються до приватизації, утворює аукціонну комісію, затверджує умови продажу об’єктів приватизації. Укладає угоди щодо проведення підготовки об'єктів до приватизації та їх продажу. Укладає договори на проведення незалежної оцінки майна у процесі приватизації та в інших випадках, установлених законодавством. Здійснює контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області. Публікує інформацію про приватизацію.
3.1.4. Виступає орендодавцем цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів та нерухомого майна спільної власності, що обліковується на балансі Управління, іншого майна спільної власності відповідно до рішень Сумської обласної ради. Є уповноваженим органом управління та приймає рішення про включення, виключення (скасування) об’єктів спільної власності до Переліку першого типу, відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Здійснює контроль за використанням орендованих об’єктів.
3.1.5. Здійснює документальне оформлення укладання, розірвання та внесення змін до контрактів з керівниками підприємств, установ та закладів, що засновані на майні спільної власності, відповідно до порядку, затвердженого Сумською обласною радою.
3.2. Здійснює облік майна спільної власності і веде єдину базу даних.
3.3. Здійснює постійний контроль за ефективністю використання та збереженням майна спільної власності, закріпленого за суб’єктами господарювання різних форм власності.
3.4. Розробляє та затверджує статути (положення) підприємств, установ і закладів, що засновані на майні спільної власності, та зміни до них.
3.5. Укладає договори про закріплення майна спільної власності з підприємствами, установами та закладами для його використання на праві господарського відання (комунальні комерційні підприємства) або оперативного управління (некомерційні комунальні підприємства, бюджетні заклади та установи).
3.6. Приймає рішення про передачу майна спільної власності (крім нерухомого) з балансу на баланс об’єктів спільної власності, у тому числі щодо вилученого надлишкового майна та майна, що використовується не за призначенням, підприємствами, установами та закладами, що засновані на майні спільної власності, закріпленого за ними; готує відповідні пропозиції голові Сумської обласної ради щодо нерухомого майна спільної власності.
3.7. Здійснює оперативне управління об’єктами, заснованими на майні спільної власності:
3.7.1. Надає дозвіл підприємствам, установам та закладам на списання у встановленому законодавством України порядку закріпленого за ними майна спільної власності, що належить до основних засобів, та на його продаж, крім об’єктів нерухомості.
3.7.2. Погоджує організаційну структуру та штатний розпис підприємств та інших об’єктів, що засновані на майні спільної власності, згідно з їх установчими документами та відповідно до чинного законодавства України.
3.7.3. Затверджує річні фінансові плани підприємств, що засновані на майні спільної власності, віднесених до сфери його управління.
3.7.4. Вирішує у встановленому Сумською обласною радою порядку питання преміювання, надання матеріальної допомоги, виплати грошової винагороди, надання та відкликання з відпусток, погодження відрядження за межі області та за кордон керівників підприємств, установ та закладів, що засновані на майні спільної власності.
3.7.5. Контролює виконання та вносить пропозиції щодо продовження строку дії (укладання на новий термін) контрактів із керівниками підприємств, установ та закладів, що засновані на майні спільної власності, щодо припинення строку дії контрактів із керівниками підприємств, установ та закладів, що засновані на майні спільної власності, у тому числі дострокового розірвання контрактів із керівниками підприємств, установ та закладів, що засновані на майні спільної власності, у разі не забезпечення ними виконання умов контрактів та допущення порушень законодавства України.
3.7.6. Бере участь у роботі конкурсних комісій підприємств, установ та закладів, що засновані на майні спільної власності, по передачі в оренду закріпленого за ними нерухомого майна спільної власності.
3.7.7. У встановленому Сумською обласною радою порядку проводить службові розслідування стосовно керівників підприємств, установ та закладів, що засновані на майні спільної власності, вирішує питання щодо притягнення таких керівників до матеріальної відповідальності та готує Сумській обласній раді пропозиції щодо притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.
3.7.8. Проводить внутрішній аудит комерційних (некомерційних) підприємств, що засновані на майні спільної власності, та за дорученням голови Сумської обласної ради або особи, яка здійснює його повноваження, інших установ та закладів, що засновані на майні спільної власності.
3.7.9. Проводить діяльність з метою залучення та використання інвестиційних ресурсів для розвитку та підвищення ефективності використання майна спільної власності.
3.7.10. У разі звільнення керівника підприємства, установи та закладу, що заснований на майні спільної власності, тимчасово покладає виконання обов’язків керівника на особу з числа працівників, про що видається відповідний наказ Управління, а також у разі тимчасової втрати працездатності керівником підприємства, установи та закладу, що заснований на майні спільної власності, (за відсутності наказу керівника про покладання виконання обов’язків) та відсторонення його від посади відповідно до вимог чинного законодавства.
3.7.11. Затверджує зразки підписів посадових осіб підприємств, установ та закладів, що засновані на майні спільної власності, яким відповідно до законодавства України та установчих документів юридичної особи надано право розпоряджатися коштами на рахунках юридичної особи і підписувати розрахункові документи, та зразок відбитка печатки юридичної особи.
3.7.12. Здійснює та затверджує розрахунок заробітної плати (зміни до розрахунку) керівникові (виконуючому обов’язки керівника) підприємства, установи та закладу, що засновані на майні спільної власності.
3.7.13. Здійснює організацію проведення конкурсного добору керівників підприємств, установ та закладів, що засновані на майні спільної власності, відповідно до вимог чинного законодавства та встановленого Сумською обласною радою порядку.
3.8. Щоквартально готує аналітичну інформацію про стан фінансово-господарської діяльності підприємств, що засновані на майні спільної власності, та надає разом з відповідними пропозиціями голові Сумської обласної ради або особі, яка здійснює його повноваження.
3.9. Здійснює розрахунки прогнозних показників надходжень коштів до обласного бюджету за рахунок відчуження та надання в оренду майна спільної власності.
3.10. Готує пропозиції про приватизацію, продаж, обмін або передачу майна підприємств, що засновані на майні спільної власності, та іншого майна спільної власності у комунальну власність відповідних територіальних громад Сумської області.
3.11. Організує проведення інвентаризації майна спільної власності, у випадках передачі його в оренду, при зміні форми власності, при звільненні керівника підприємства, установи, закладу.
3.12. Створює конкурсні комісії по проведенню конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, з приватизації майна спільної власності та інші комісії в межах своєї компетенції.
3.13. Організовує, за необхідності, проведення незалежної оцінки майна спільної власності у разі його приватизації, передачі в оренду, під заставу та до статутних капіталів господарських товариств, забезпечує рецензування звітів про оцінку майна спільної власності та затверджує їх результати.
3.14. Здійснює розроблення проєктів нормативно-правових актів, проводить експертизу проєктів таких актів.
3.15. Веде реєстр договорів оренди нерухомого майна спільної власності, перевіряє виконання їх умов і контролює стан надходження коштів до обласного бюджету від надання майна спільної власності в оренду.
3.16. Перевіряє виконання умов договорів купівлі-продажу майна спільної власності та контролює стан надходження коштів до обласного бюджету від приватизації.
3.17. Готує проєкти рішень Сумської обласної ради з майнових та кадрових питань, віднесених до компетенції Управління.
3.18. Здійснює функції управління корпоративними правами Сумської обласної ради у господарських товариствах.
3.19. Для реалізації покладених законодавством та цим Положенням повноважень здійснює обробку персональних даних:
- посадових осіб та інших працівників Управління з метою забезпечення реалізації трудових, адміністративних, господарських, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та у сфері управління людськими ресурсами, зокрема кадровим потенціалом;
- претендентів та кадрового резерву на зайняття посад посадових осіб місцевого самоврядування Управління, з метою забезпечення реалізації трудових, адміністративних відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема кадровим потенціалом;
- керівників (претендентів на посади керівників, виконуючих обов’язки керівників) підприємств, установ та закладів, що засновані на майні спільної власності, з метою забезпечення реалізації трудових, адміністративних відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема кадровим потенціалом;
- громадян, від яких надійшли звернення, та громадян, про яких зазначено у зверненнях;
- осіб, від яких надійшли запити на інформацію, та осіб, про яких зазначено у цих запитах.
3.20. Виконує функції головного розпорядника коштів обласного бюджету та замовника з реконструкції, капітального ремонту, поточного ремонту та нового будівництва об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області житлово-комунального та соціального призначення за рахунок бюджетних коштів та коштів інвесторів, укладає договори на розроблення проєктно-кошторисної документації, здійснення авторського нагляду, проведення експертизи, розміщує замовлення на реконструкцію, капітальний ремонт, погоджує ціни на роботи відповідно до діючих нормативних документів, укладає договори на виконання підрядних робіт відповідно до законодавства України.
Розробляє проєкти планів з реконструкції та капітальних ремонтів підприємств, установ та закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та вносить їх на затвердження постійній профільній комісії Сумської обласної ради.
3.21. Затверджує дефектні акти, кошториси на виконання робіт, акти виконаних робіт щодо ремонту, збереження та реконструкції будівель і споруд, здійснює роботу по замовленню технічних паспортів, свідоцтв на право власності на об’єкти нерухомого майна спільної власності, а також документів щодо користування земельними ділянками, на яких розташовані об’єкти права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області.
3.22. Забезпечує одержання дозвільних документів на виконання будівельно-монтажних робіт на об’єктах спільної власності.
3.23. Укладає договори на здійснення у визначеному законодавством України порядку технічного нагляду за будівництвом, контролю за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проєктам, технічним умовам і стандартам на об’єктах спільної власності.
3.24. Забезпечує прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів спільної власності.
3.25. Перевіряє подані до оплати документи підрядних, постачальних, проєктних, розвідувальних та інших організацій щодо виконання робіт, поставки продукції та надання послуг.
3.26. Надає дозвіл підприємствам, установам та закладам, заснованим на майні спільної власності, на здійснення капітальних ремонтів, реконструкцій та перебудов об’єктів нерухомості майна спільної власності.
3.27. В установленому порядку розглядає звернення громадян, запити на інформацію.
3.28. Забезпечує захист прав та інтересів Управління та обласної ради в судах, а також в інших органах під час розгляду правових питань і спорів, у тому числі забезпечує захист інтересів обласної ради у порядку самопредставництва.
Уповноважені особи, які здійснюють представництво інтересів Управління, у тому числі у порядку самопредставництва, визначаються наказом начальника Управління (особи, яка виконує його обов’язки).
Уповноважені особи, які здійснюють представництво інтересів обласної ради у порядку самопредставництва, визначаються розпорядженням голови обласної ради (особи, що здійснює його повноваження).
3.29. Затверджує тарифи на платні послуги, що надаються підприємствами, закладами та установами, заснованими на майні спільної власності, у випадках та порядку, встановленому законодавством та Статутами (Положеннями).
3.30. Затверджує плани розвитку закладів охорони здоров’я (які складено на підставі типової форми, що визначена Міністерством охорони здоров’я в установленому порядку). Проводить моніторингову оцінку виконання плану розвитку закладу охорони здоров’я, складає та затверджує звіт з моніторинговою оцінкою виконання плану розвитку закладу охорони здоров’я.
3.31. Здійснює відповідно до рішень Сумської обласної ради інші повноваження, пов’язані з управлінням майном спільної власності.

4. Управління має право:

4.1. Одержувати від підприємств, установ та закладів, що засновані на майні спільної власності, інформацію, довідкові матеріали, необхідні для здійснення своїх управлінських повноважень.
4.2. Залучати до підготовки пропозицій з питань реструктуризації об’єктів майна спільної власності спеціалістів виконавчого апарату Сумської обласної ради та департаментів, управлінь і відділів Сумської обласної державної адміністрації за погодженням з їх керівниками.
4.3. Залучати для підготовки проєктів рішень обласної ради та інших питань, що стосуються управління майном спільної власності, спеціалістів органів місцевого самоврядування, державної виконавчої влади та фахівців.
4.4. Одержувати необхідну інформацію від виконавчого апарату Сумської обласної ради, Сумської обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів і органів приватизації державного та комунального майна для виконання передбачених цим Положенням завдань і функцій.
4.5. Вчиняти у встановленому порядку правочини щодо використання та управління майном спільної власності, набувати майнових і немайнових прав, бути позивачем та відповідачем у суді з питань, що належать до його компетенції.
4.6. Проводити перевірки об’єктів спільної власності з питань ефективного використання закріпленого за ними майна та перевірки ефективного використання майна, переданого державним підприємствам, установам, організаціям на праві оперативного управління; підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, фізичним особам, громадським, благодійним організаціям в оренду чи інше користування.
4.7. Вимагати подання від керівників підприємств, установ та закладів, що засновані на майні спільної власності, звітності щодо результатів фінансово-господарської діяльності, наявності та ефективності використання майна спільної власності та іншої інформації з питань їх діяльності.
4.8. Видавати в межах своєї компетенції документи, обов’язкові для виконання підприємствами, установами і закладами, що засновані на майні спільної власності.
4.9. Вирішувати питання про відзначення і заохочення керівників та працівників підприємств, установ та закладів, що засновані на майні спільної власності, заохочувальними відзнаками (грамоти, подяки, похвальні листи тощо) відповідно до законодавства України та затвердженого Управлінням порядку.
4.10. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
4.11. Управління не має права втручатись у оперативно-господарську діяльність підприємств, установ та закладів, що засновані на майні спільної власності, за винятком випадків, передбачених законодавством України, установчими документами цих юридичних осіб та рішеннями Сумської обласної ради.

5. Структура та організація роботи Управління

5.1.Загальна чисельність і фонд оплати праці посадових осіб та інших працівників Управління затверджуються Сумською обласною радою. Структура, штатний розпис та кошторис Управління затверджуються головою Сумської обласної ради або особою, що здійснює його повноваження.
Преміювання посадових осіб та інших працівників Управління здійснюється у межах затвердженого фонду оплати праці на підставі наказу його начальника.
Преміювання, заохочення, виплата матеріальної допомоги начальнику Управління здійснюється за погодженням з головою Сумської обласної ради чи особою, що здійснює його повноваження.
5.2. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Сумською обласною радою. На час відсутності начальника Управління його обов’язки виконує заступник начальника Управління (відрядження, відпустка, лікарняний тощо).
5.3. Начальник управління:
5.3.1. Забезпечує організацію роботи Управління відповідно до законодавства України та виконання покладених на нього завдань щодо реалізації державної політики у сфері управління комунальною власністю.
5.3.2. Здійснює загальне (поточне) керівництво діяльністю Управління, розподіляє обов’язки між посадовими особами та іншими працівниками Управління, очолює і контролює їх роботу.
5.3.3. Розробляє структуру, штатний розпис та кошторис Управління, подає їх на затвердження голові Сумської обласної ради або особі, яка здійснює його повноваження.
5.3.4. Затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції посадових осіб та інших працівників Управління.
5.3.5. Призначає на посаду із присвоєнням рангу посадової особи місцевого самоврядування та звільняє з посад посадових осіб Управління відповідно до законодавства України; призначає на посаду та звільняє з посади інших працівників Управління відповідно до законодавства України.
5.3.6. Приймає рішення про встановлення та виплату заступнику начальника та іншим посадовим особам та працівникам Управління надбавок, щомісячних премій, матеріальної допомоги тощо у межах затвердженого кошторису видатків на оплату праці.
5.3.7. Вживає заходів щодо заохочення заступника начальника та інших посадових осіб і працівників Управління та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності відповідно до законодавства України.
5.3.8. Видає у межах своєї компетенції накази та дає вказівки, які є обов’язковими до виконання посадовими особами і працівниками Управління, організовує та контролює їх виконання.
5.3.9. Діє без довіреності від імені Управління та представляє його в усіх органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності, підпорядкування та галузевої належності, у відносинах з юридичними особами та фізичними особами.
5.3.10. Видає доручення, укладає від імені Управління договори.
5.3.11. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань та здійснення ним своїх функцій.
5.3.12. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності Управління.
5.3.13. На вимогу Сумської обласної ради, її голови чи особи, яка здійснює його повноваження, у встановлений ними термін надає інформацію щодо будь-яких напрямків своєї діяльності чи діяльності Управління.
5.3.14. Розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Управління.
5.3.15. Виконує інші повноваження відповідно до законодавства України та цього Положення.
5.4. Начальник Управління підзвітний і підконтрольний Сумській обласній раді, а у міжсесійний період – голові Сумської обласної ради або особі, яка здійснює його повноваження.
Начальник Управління за рішенням Сумської обласної ради може бути притягнутий до дисциплінарної та матеріальної відповідальності відповідно до законодавства України.
Начальник Управління погоджує з головою Сумської обласної ради чи особою, що здійснює його повноваження, час і порядок використання відпусток, довготермінові (понад 10 днів) відрядження та відрядження за кордон.
5.5. Начальник, його заступник та інші посадові особи Управління є посадовими особами місцевого самоврядування і у своїй діяльності дотримуються встановлених законодавством України обмежень. Посадові особи і працівники Управління згідно із законодавством України не можуть бути покупцями об’єктів приватизації.
5.6. Фінансування витрат на утримання Управління здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету.

6. Припинення діяльності Управління

6.1. Припинення діяльності Управління здійснюється за рішенням Сумської обласної ради шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
6.2. У випадку реорганізації права та обов’язки Управління переходять до його правонаступників відповідно до законодавства України.
6.3. Ліквідація Управління проводиться ліквідаційною комісією, яка призначається Сумською обласною радою та здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України.
6.4. Припинення Управління вважається завершеним, а Управління таким, що припинилося, з дня внесення запису про припинення Управління до Єдиного державного реєстру.
6.5. У разі припинення Управління усім його посадовим особам і працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.
6.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

 

Джерело: 

 

Останнє оновлення на П'ятниця, 05 лютого 2021, 16:51

Документи облради

Коронавірус: профілактика, інфікування і поширення