telegram Facebook Twitter instagram Youtube

Рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Сумській обласній раді

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання постійної комісії обласної ради з питань розвитку місцевого самоврядування, процесів децентралізації, адміністративно - територіального устрою, депутатської діяльності, регламенту, законності та правопорядку, зв’язків із громадськістю, інформаційної та регуляторної політики

від 04 липня 2018 року № 29

 

З метою врегулювання у разі виникнення конфлікту інтересів у Сумській обласній раді постійною комісією обласної ради з питань розвитку місцевого самоврядування, процесів децентралізації, адміністративно - територіального устрою, депутатської діяльності, регламенту, законності та правопорядку, зв’язків із громадськістю, інформаційної та регуляторної політики на підставі частини 1 статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», Розділу V Закону України «Про запобігання корупції», рішення обласної ради «Про положення про постійні комісії обласної ради сьомого скликання» від 15.12.2015 розроблено рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Сумській обласній раді (далі - Рекомендації).

 

І Загальні положення

1.1.           Ці Рекомендації стосуються запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності керівництва та депутатів обласної ради (далі - Особи) у ході підготовки, розгляду та прийняття рішень під час засідань постійних і тимчасових контрольних комісій, президії, пленарних засідань сесій обласної ради тощо та в інших випадках.

1.2.           Терміни, які застосовуються у даних Рекомендаціях вживаються у значенні, визначеному Законом України «Про запобігання корупції».

 

II Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

2.1.     З метою запобігання конфлікту інтересів Особи мають дотримуватися правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених чинним законодавством, зокрема:

вживати заходів щодо недопущення виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів;

вживати заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

2.2.          На підставі попереднього ознайомлення із матеріалами засідань постійних і тимчасових контрольних комісій, колегії, президії, пленарних засідань сесій обласної ради кожна з Осіб особисто визначається щодо наявності або відсутності у неї конфлікту інтересів, а також щодо доцільності власного звернення до Національного агентства з питань запобігання корупції з метою отримання відповідного роз’яснення.

2.3.           Особи, в яких виник потенційний чи реальний конфлікт інтересів, мають самостійно засвідчити це у наступний спосіб:

2.3.1.    Під час засідань постійних і тимчасових контрольних комісій, президії обласної ради - шляхом повідомлення про це безпосередньо на такому зібранні до початку розгляду відповідного питання, після чого Особа не бере участі у прийнятті рішення цим органом, про що обов’язково фіксується у протоколі засідання комісії чи президії.

2.3.2.     Стосовно питань, які розглядаються на пленарних засіданнях сесій обласної ради - Особа може повідомити про це письмовою заявою на адресу голови обласної ради, та потім обов’язково публічно оголосити її або під час формування порядку денного пленарного засідання, або на початку розгляду відповідного питання, про що обов’язково робиться запис у протоколі засідання з доданням до нього письмової заяви Особи (у разі її наявності).

2.4.          Необхідною і достатньою умовою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під час пленарного засідання сесії обласної ради, на якому розглядається відповідне питання - є самостійне публічне оголошення про це Особою (може бути підтверджене письмовою заявою), після чого Особа на рівних бере участь у підготовці, розгляді та прийнятті рішення відповідно до частини 1 статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2.5.           Відповідно до статті 35 Закону України «Про запобігання корупції», у разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у Особи, яка входить до складу колегіального органу (президії, комісії, колегії тощо), вона не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом.

Про конфлікт інтересів такої Особи може заявити будь-який інший член відповідного колегіального органу або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів члена колегіального органу заноситься в протокол засідання колегіального органу.

У разі якщо неучасть Особи, яка входить до складу колегіального органу, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності цього органу, участь такої Особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем головуючого на відповідному засіданні у відповідності до вимог статті 33 Закону України «Про запобігання корупції».

Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається відповідним колегіальним органом.

2.6.           Стосовно Особи, яка самостійно публічно не оголосила про конфлікт інтересів, але про це заявлено іншими, відповідним колегіальним органом приймається процедурне рішення щодо її відсторонення від участі у підготовці, розгляді та прийнятті рішення.

2.7.           Письмові заяви Осіб про конфлікт інтересів, отримані обласною радою напередодні пленарного засідання сесії обласної ради, голова обласної ради скеровує для наступного долучення до відповідного протоколу - загальному відділу виконавчого апарату обласної ради.

2.8.           Копії письмових заяв осіб про конфлікт інтересів, що надійшли напередодні пленарного засідання ради, загальний відділ виконавчого апарату обласної ради надає для врахування у порядку ведення пленарного засідання сесії обласної ради - відділу організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради.

Під час засідань постійних і тимчасових контрольних комісій, президії обласної ради названі функції виконують закріплені за відповідними колегіальними органами консультанти виконавчого апарату обласної ради.

2.9.            На початку кожного засідання постійної, тимчасової контрольної комісії, президії, пленарного засідання сесії обласної ради головуючий акцентує увагу присутніх Осіб на необхідності своєчасного самостійного публічного оголошення ними заяв у разі наявності конфлікту інтересів при розгляді будь - якого питання.

Під час формування порядку денного або перед розглядом питання, стосовно якого вже напередодні надійшли заяви про конфлікт інтересів, головуючий надає слово їх авторам та іншим особам, які виявили бажання оголосити про наявний конфлікт інтересів.

2.10.       Постійною комісією обласної ради з питань розвитку місцевого самоврядування, процесів децентралізації, адміністративно - територіального устрою, депутатської діяльності, регламенту, законності та правопорядку, зв’язків із громадськістю, інформаційної та регуляторної політики надаються учасникам відповідних засідань рекомендації, консультації, висновки та роз’яснення з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Сумській обласній раді.

2.11.        У міжсесійний період Особи, у разі виникнення у них реального або потенційного конфлікту інтересів, не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли Особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів, повідомляють про наявність такого конфлікту інтересів постійну комісію обласної ради з питань розвитку місцевого самоврядування, процесів децентралізації, адміністративно - територіального устрою, депутатської діяльності, регламенту, законності та правопорядку, зв’язків із громадськістю, інформаційної та регуляторної політики.

2.12.        У разі виникнення спірних питань із процедури застосування статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» чи Розділу V Закону України «Про запобігання корупції» відповідні запити на адресу Національного агентства з питань запобігання корупції надсилаються за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань розвитку місцевого самоврядування, процесів децентралізації, адміністративно - територіального устрою, депутатської діяльності, регламенту, законності та правопорядку, зв’язків із громадськістю, інформаційної та регуляторної політики.

 

III Відповідальність

3.1.       У випадку недотримання положень частини 1 статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Розділу V Закону України «Про запобігання корупції» Особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Про функціонування «Пункту незламності»

Документи облради

Go to top