Президія Сумської обласної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
сьомого скликання
15.12.2015
(зі змінами від 06.08.2020)

ПОЛОЖЕННЯ
про президію Сумської обласної ради

1. Президія Сумської обласної ради (далі – Президія) утворюється відповідно до статті 57 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», є дорадчим органом обласної ради (далі – Рада), який розглядає та попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з усіх питань, які передбачається внести на розгляд ради.

2. Президія діє на підставі Положення про неї, що затверджується Радою.

3. У своїй діяльності президія керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, рішеннями Ради та цим Положенням.

4. До складу Президії входять: голова Ради, перший заступник та заступник голови Ради, голови постійних комісій Ради, керівники депутатських груп та фракцій.
У разі неможливості голови постійної комісії, керівника депутатської групи чи фракції взяти участь у засіданні Президії, на її засіданні можуть бути присутні заступник, секретар або інший уповноважений член комісії, уповноважений представник депутатської групи та фракції, присутність яких зараховується до кворуму.

5. Засідання Президії скликає у міру необхідності і веде голова Ради, а у разі його відсутності або за його дорученням – перший заступник чи заступник голови Ради.

6. Депутати обласної ради можуть брати участь у засіданнях президії обласної ради з правом дорадчого голосу.
На засідання Президії можуть запрошуватися голова обласної державної адміністрації та його заступники, працівники виконавчого апарату Ради, керівники відділів та управлінь облдержадміністрації, голови районних рад та райдержадміністрацій, інші особи.
У період проведення карантинних чи інших обмежувальних заходів засідання Президії відповідно до розпорядження голови Ради можуть проходити за участі обмеженого кола присутніх та/або без запрошених осіб.
У разі проведення у визначених Регламентом роботи обласної ради випадках дистанційного засідання Президії присутність на її засіданні осіб, зазначених у частинах першій та другій цього пункту, за необхідності забезпечується виконавчим апаратом Ради шляхом доведення до їх відома технічних відомостей щодо режиму участі у дистанційному засіданні.

7. На розгляд Президії вносяться найбільш важливі питання організації діяльності Ради.

8. Президія:
– попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд Ради, а також щодо проекту рекомендованого порядку денного сесії Ради;
– координує діяльність постійних комісій Ради у вивченні, попередньому розгляді і підготовці питань, що належать до відання Ради;
– готує узгоджені пропозиції щодо перспективних і поточних питань діяльності Ради та її органів;
– сприяє діяльності депутатських груп і фракцій;
– сприяє вирішенню інших питань, пов’язаних з діяльністю Ради.

9. Засідання Президії є правоможним, якщо у ньому бере участь більше половини від кількості її членів.

10. Рішення Президії приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. При рівному розподілі голосів при прийнятті рішення Президії вирішальним є голос голови Ради.
Рішення Президії носять рекомендаційний характер.
У разі проведення у визначених Регламентом роботи обласної ради випадках дистанційного засідання Президії голосування по кожному питанню порядку денного проводиться шляхом виведення головуючим на засіданні на головний екран обличчя кожного депутата, оголошення ним прізвища, ім’я, по-батькові та свого рішення з питання порядку денного, про що відповідальним працівником виконавчого апарату ставиться відповідна позначка у списку членів Президії, який по закінченню опитування по кожному питанню порядку денного передається голові Ради для оголошення результатів голосування.

11. Під час засідання Президії ведеться протокол, який підписує голова Ради, перший заступник або заступник голови Ради, якщо він вів засідання.
Запис дистанційного засідання Президії є невід’ємною частиною відповідного протоколу.

12. Організаційне, матеріально-технічне та юридичне забезпечення діяльності Президії здійснює виконавчий апарат Ради.

 

 

 

 

 

Останнє оновлення на Середа, 02 вересня 2020, 09:15

Коронавірус: профілактика, інфікування і поширення

telegram Facebook Twitter Youtube

Документи облради