Положення про постійні комісії обласної ради сьомого скликання

Додаток
до рішення обласної ради
сьомого скликання
15.12.2015
(зі змінами від 20.12.2017,
від 06.08.2020)

ПОЛОЖЕННЯ
про постійні комісії обласної ради сьомого скликання

І. Загальні положення

1. Постійні комісії обласної ради (далі – постійні комісії) є органами обласної ради (далі – Рада), що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень Ради.
Постійні комісії у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами та нормативними актами, що визначають їхню діяльність, регламентом роботи Ради, цим положенням.
2. Постійні комісії створюються рішенням Ради, в якому зазначаються назва комісії, кількісний, персональний та фракційний склад.
3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова, перший заступник та заступник голови Ради. Депутати Ради можуть входити до складу лише однієї з постійних комісій.
4. Постійні комісії обираються Радою на строк її повноважень у складі голови та членів комісії.
Протягом строку повноважень Ради постійні комісії ради можуть ліквідовуватись, утворюватись нові, Рада може вносити зміни до назв та напрямків повноважень складу раніше утворених комісій, їх кількісного та персонального складу.
5. Кандидатури на посади голів постійних комісій пропонуються головою Ради (особою, що здійснює його повноваження, у разі відсутності голови Ради). Заступники голови та секретарі постійних комісій обираються зі складу членів комісії за пропозиціями її голови.
6. Постійні комісії є підзвітними Раді та відповідальними перед нею.
7. Положення про постійні комісії затверджується Радою.
8. Постійні комісії готують висновки та рекомендації, які оформляються рішеннями. Рекомендації підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи ці суб’єкти зобов’язані інформувати комісії у встановлені ними строки.
9. Кількість членів постійної комісії Ради не може бути більшою ніж третина загального складу Ради та меншою за 5 осіб.
Персональний склад постійних комісій формується за принципом пропорційної представленості в кожній комісії депутатських фракцій з урахуванням бажання депутатів працювати у відповідній комісії, їхньої фахової підготовки та професійного рівня.
10. Постійні комісії можуть проводити виїзні засідання безпосередньо на об’єктах, діяльність яких є предметом їх розгляду.
11. У випадку невиконання без поважних причин депутатом Ради своїх обов'язків щодо роботи в постійній комісії Ради, визначених цим Положенням, та відсутності його більш ніж на половині із проведених постійною комісією протягом року засідань, голова відповідної постійної комісії може ініціювати розгляд питання про подальше перебування депутата у складі постійної комісії.
У разі прийняття постійною комісією рішення про неможливість перебування депутата у її складі голова такої комісії подає відповідний проект рішення на розгляд Ради.

ІІ. Перелік постійних комісій Ради

1. З питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики, міжнародного та міжрегіонального співробітництва.
2. З питань розвитку сільських територій, соціального захисту населення, переміщених осіб, учасників АТО та членів їх сімей, охорони здоров'я, материнства та дитинства.
3. З питань промисловості, енергетики, транспорту, зв’язку, розвитку підприємництва та паливно-енергетичного комплексу.
4. З питань житлово-комунального та дорожнього господарства, будівництва, архітектури, надзвичайних ситуацій, енергоефективності та енергозбереження.
5. З питань освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики.
6. З питань земельних та водних ресурсів, використання надр, екології, довкілля та лісового господарства.
7. З питань спільної власності територіальних громад та приватизації.
8. З питань розвитку місцевого самоврядування, процесів децентралізації, адміністративно-територіального устрою, депутатської діяльності, регламенту, законності та правопорядку, зв’язків із громадськістю, інформаційної та регуляторної політики.

ІІІ. Повноваження постійних комісій Ради

1. Постійні комісії за дорученням Ради, голови Ради чи першого заступника, заступника голови Ради та за власною ініціативою:
1.1. Попередньо розглядають проекти бюджету і програми соціально-економічного та культурного розвитку області, інших цільових програм, звіти про їх виконання.
1.2. Вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей у сфері господарської і соціально-культурної діяльності, інші питання, які вносяться на розгляд Ради.
1.3. Розробляють проекти рішень Ради.
1.4. Розглядають на своїх засіданнях і готують висновки та рекомендації з проектів рішень Ради, незалежно від суб’єктів їх подання (ініціаторів внесення).
1.5. Вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних Раді органів, підприємств, установ та організацій, а також з питань, віднесених до відання Ради, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності, розташованих та/або зареєстрованих на території області, а також їх посадових осіб, подають за результатами вивчення рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд Ради.
1.6. Здійснюють контроль за виконанням рішень Ради, власних рішень і рекомендацій.
1.7. Попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження Радою, готують висновки та рекомендації з цих питань.
1.8. Аналізують, узагальнюють та систематизують заяви, звернення та скарги фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до предмету їх відання, та готують пропозиції щодо поліпшення діяльності органів Ради та їх посадових осіб, розглядають звернення громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян».
1.9. За напрямками діяльності розглядають проекти законів України у разі їх надходження до Ради, вносять пропозиції та зауваження до них.
2. У зв’язку з виконанням своїх повноважень постійні комісії мають право:
2.1. Вносити пропозиції щодо подання питань на розгляд Ради.
2.2. Доручати виступати на пленарних засіданнях Ради з доповідями та співдоповідями голові, заступнику голови та членам постійної комісії.
2.3. Отримувати в порядку, визначеному законом, від керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, органів місцевого самоврядування та державної влади необхідні матеріали та документи з питань, які належать до повноважень постійних комісій.
2.4. Створювати комісії і робочі групи з залученням до їх роботи відповідних фахівців, представників громадськості, правоохоронних органів, органів державної влади, вчених і спеціалістів.
2.5. Розглядати спільно з іншими постійними комісіями питання, які належать до відання кількох постійних комісій.

ІV. Порядок організації роботи постійних комісій

1. Постійні комісії проводять свою роботу відповідно до плану, складеного на півріччя, затвердженого на їх засіданні та погодженого з головою Ради (особою, що здійснює його повноваження).
2. Організація роботи постійних комісій Ради покладається на голову комісії.
3. Засідання постійних комісій проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів від загального складу комісії.
Про час, місце проведення засідання постійної комісії та пропозиції до порядку денного із зазначенням ініціатора питань повідомляється члену комісії як правило не менше ніж за 5 днів до засідання.
У разі скликання у визначених Регламентом роботи обласної ради випадках головою Ради сесії Ради у порядку проведення дистанційного засідання зазначена у частині другій цього пункту інформація доводиться до відома членів комісії не пізніш як за 24 години до початку дистанційного засідання.
4. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки та рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються у формі рішень більшістю голосів від загального складу постійної комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем постійної комісії.
У разі проведення у визначених Регламентом роботи обласної ради випадках дистанційного засідання постійної комісії голосування по кожному питанню порядку денного проводиться шляхом виведення головуючим на засіданні на головний екран обличчя кожного депутата, оголошення ним прізвища, ім’я, по-батькові та свого рішення з питання порядку денного, про що секретарем постійної комісії ставиться відповідна позначка у списку членів постійної комісії та оголошується результат голосування по закінченню опитування по кожному питанню порядку денного.
5. Протоколи засідань постійних комісій підписують голова і секретар комісії, а за відсутності секретаря – заступник голови комісії. Якщо на засіданні головує заступник голови комісії, протокол підписують заступник голови і секретар комісії.
За відсутності на засіданні постійної комісії голови, заступника голови і секретаря комісії, протокол підписують члени комісії, які визначені постійною комісією головуючим та секретарем засідання. Запис дистанційного засідання постійної комісії є невід’ємною частиною відповідного протоколу.
Кожен член комісії має право на окрему думку, яка долучається до протоколу. У засіданнях постійних комісій мають право брати участь із правом дорадчого голосу депутати, які не входять до складу відповідної комісії, народні депутати України, посадові особи виконавчого апарату Ради, облдержадміністрації.
6. На засідання постійних комісій з правом дорадчого голосу можуть бути запрошені керівники та представники установ, організацій, підприємств, фахівці і вчені, представники громадськості, представники органів місцевого самоврядування, державної виконавчої влади, контролюючих та правоохоронних органів.
На засідання постійних комісій можуть бути запрошені представники ЗМІ.
У період проведення карантинних чи інших обмежувальних заходів засідання постійних комісій відповідно до розпорядження голови Ради можуть проходити за участі обмеженого кола присутніх та/або без запрошених осіб.
У разі проведення у визначених Регламентом роботи обласної ради випадках дистанційного засідання постійної комісії присутність на її засіданні осіб, зазначених у частині третій пункту 5 розділу ІV та частинах першій і другій цього пункту, за необхідності забезпечується виконавчим апаратом Ради шляхом доведення до їх відома технічних відомостей щодо режиму участі у дистанційному засіданні.
7. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. У випадку неможливості взяти участь у засіданні, член комісії повідомляє про це голову постійної комісії.
8. Постійні комісії (їх голови) звітують про свою діяльність на пленарному засіданні Ради.
9. Організаційне, правове, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності постійних комісій здійснює виконавчий апарат Ради.

V. Функціональні обов’язки керівників постійних комісій

1. Голова постійної комісії

1.1. Голова постійної комісії обирається Радою на її пленарному засіданні відкритим голосуванням більшістю депутатів від загального складу Ради за пропозицією голови Ради.
Голови комісій працюють у постійних комісіях на громадських засадах. За рішенням Ради голова комісії з питань бюджету може працювати на постійній основі.
1.2. Голова постійної комісії організує роботу постійної комісії, ініціює проведення її засідань, головує на них, підписує протоколи та рішення постійної комісії.
Організовує підготовку необхідних матеріалів на засідання постійної комісії, дає відповідні доручення членам комісії.
1.3. Забезпечує участь у засіданні постійної комісії представників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських організацій та органів самоорганізації населення, фахівців, учених, засобів масової інформації.
1.4. Організовує роботу з реалізації рішень комісії та контролю за їх виконанням.
1.5. Представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.
1.6. Спільні засідання постійних комісій проводять їх голови. Рішення, прийняті за результатами спільного засідання, підписують голови відповідних комісій.
1.7. У разі систематичного невиконання головою постійної комісії покладених на нього обов’язків щодо забезпечення роботи комісії, постійна комісія може звернутись з мотивованим поданням до голови Ради (особи, що здійснює його повноваження) про його заміну.
Повноваження голови постійної комісії можуть бути припинені в будь-який час рішенням Ради:
за власною заявою голови постійної комісії про припинення повноважень голови;
за поданням голови Ради (особи, що здійснює його повноваження),
у разі настання обставин, що унеможливлюють виконання повноважень голови постійної комісії (обрання головою, першим заступником, заступником голови Ради, припинення повноважень депутата Ради тощо):
у інших випадках, визначених чинним законодавством України, регламентом роботи Ради та положенням про постійні комісії Ради.
Відсутність голови постійної комісії на пленарному засіданні Ради при розгляді питання про припинення його повноважень не є перешкодою для розгляду цього питання та прийняття відповідного рішення.

2. Заступник голови постійної комісії

2.1. Заступник голови постійної комісії обирається з числа членів постійної комісії за пропозицією голови постійної комісії на її першому організаційному засіданні більшістю голосів від загального складу комісії.
Комісія має право самостійно визначати кількість заступників голови комісії за різними напрямами діяльності постійної комісії.
2.2. Заступник голови надає допомогу голові постійної комісії в організації роботи комісії, а за відсутності голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин за його дорученням здійснює повноваження голови комісії.
2.3. Заступник голови здійснює контроль за виконанням рішень постійної комісії.
2.4. Узагальнює матеріали для розгляду питань на засідання комісії.

3. Секретар постійної комісії

3.1. Обирається із числа членів комісії на її першому організаційному засіданні більшістю голосів від загального складу комісії за пропозицією її голови.
3.2. Повідомляє членам комісії про час і місце проведення засідання та інших заходів.
3.3. За відсутності голови комісії і його заступників ініціює проведення та головує на засіданні комісії.
3.4. Відповідно до пункту 5 розділу ІV цього Положення підписує протоколи засідань комісії, забезпечує ведення діловодства.
3.5. Забезпечує своєчасне направлення виконавцям висновків і рекомендацій комісії, отримання відповідної інформації, виконує інші доручення комісії, її голови або заступників голови.

VІ. Основні напрямки діяльності постійних комісій Ради

1. З питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики, міжнародного та міжрегіонального співробітництва.

1.1. Попередньо розглядає внесені на розгляд Ради проекти обласного бюджету, звіти про його виконання, вивчає питання витрачання бюджетних коштів, у тому числі коштів фондів, за обсягами, структурою та їх цільовим призначенням, вносить пропозиції щодо змін та доповнень до обласного бюджету.
1.2. Розглядає і узагальнює за дорученням голови, першого заступника або заступника голови Ради пропозиції депутатів, постійних комісій Ради, обласної державної адміністрації, підприємств, установ і організацій щодо внесення змін до проекту бюджету, який подано на розгляд Ради.
1.3. Вивчає та аналізує хід виконання обласного бюджету та рух інших фінансових ресурсів, готує пропозиції щодо напрямків та механізму використання резервного фонду обласного бюджету.
1.4. За дорученням голови, першого заступника, заступника голови Ради або за власною ініціативою вивчає доцільність надання пільг, згідно з чинним законодавством, окремим підприємствам, установам та організаціям, вносить відповідні висновки і рекомендації Раді.
1.5. Готує проекти рішень Ради, що стосуються обласного бюджету.
1.6. Розглядає пропозиції і готує рекомендації щодо інвестиційних проектів, розробляє заходи щодо вишукування можливостей і нових джерел залучення додаткових надходжень до обласного бюджету, вносить відповідні пропозиції обласній державній адміністрації.
1.7. Попередньо розглядає питання щодо обласного бюджету на наступний рік і виконання у поточному, стосовно змін до бюджету, утворення цільових фондів; положення про ці фонди.
1.8. Бере участь у формуванні та розробці стратегічних напрямків економічної і соціальної політики в області, вносить пропозиції в межах своїх повноважень.
1.9. Вивчає питання щодо ефективного використання виробничо-технічного, економічного потенціалу області, вносить пропозиції в межах своїх повноважень.
1.10. За дорученням голови, першого заступника чи заступника голови Ради попередньо розглядає проекти програм економічного і соціального розвитку області, звітів про їх виконання, інші питання, пов’язані з економічним і соціальним розвитком (надходження до бюджету, зайнятість та соціальне забезпечення населення, пенсійна реформа, охорона праці, реалізація конкурентної та антимонопольної політики, зовнішньоекономічні зв’язки), інші питання за напрямками роботи комісії.
1.11. Здійснює контроль за виконанням програм економічного і соціального розвитку області, програм зайнятості населення.
1.12. Розглядає програми та заходи щодо створення сприятливих інвестиційних умов в області, інноваційно-інвестиційні проекти, готує з цих питань висновки, рекомендації, доповіді для подальшого розгляду на сесіях Ради.
1.13. Готує пропозиції щодо реалізації заходів, пов'язаних із розвитком ринку цінних паперів та удосконаленням інфраструктури фондового ринку Сумської області.
1.14. Розглядає питання молодіжного житлового кредитування, хід реалізації відповідних регіональних програм, вносить пропозиції щодо поліпшення стану їх виконання.
1.15. Ініціює попередній розгляд проектів рішень, що стосуються цільових програм, виконання яких передбачає виділення бюджетних коштів, незалежно від проведення попереднього розгляду іншими профільними комісіями.
1.16. Вивчає та аналізує стан дотримання підприємствами, установами, організаціями, заснованими на майні спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області, законодавства щодо ефективного використання коштів обласного бюджету та цільових фондів.
1.17. Взаємодіє з органами:
- Головним управлінням Державної фіскальної служби у Сумській області з питань виконання показників надходжень до бюджетів усіх рівнів відповідно до бази оподаткування і макроекономічних показників області;
- з управлінням Національного банку в Сумській області щодо питань розвитку інвестиційного ринку;
- з Державною фінансовою інспекцією в Сумській області щодо стану ефективного та цільового використання бюджетних коштів;
- з Головним управлінням Державної казначейської служби України у Сумській області з питань надходжень коштів з державного бюджету на фінансування програм, які реалізуються на території області, використанням субвенцій державного бюджету та надходження коштів до місцевих бюджетів.
1.18. Ініціює спільні засідання постійних комісій, якщо питання, винесені на розгляд інших профільних комісій, стосуються здійснення контролю за виконанням цільових програм, інших рішень ради, що пов’язані з використанням бюджетних коштів.
1.19. Вивчає і розглядає питання, які вносяться на розгляд Ради за напрямками діяльності постійної комісії, розробляє проекти відповідних рішень Ради та готує по них висновки, у разі необхідності – доповіді та співдоповіді.
1.20. Здійснює контроль за виконанням рішень Ради з питань діяльності постійної комісії, власних рішень і рекомендацій.
1.21. Голова комісії за рішенням Ради може працювати в раді на постійній основі.

2. З питань розвитку сільських територій, соціального захисту населення, переміщених осіб, учасників АТО та членів їх сімей, охорони здоров'я, материнства та дитинства.

2.1. Розглядає та контролює хід виконання цільових комплексних програм, інших рішень Ради стосовно розвитку відповідних галузей.
2.2. Вносить пропозиції стосовно збільшення виробництва сільськогосподарської продукції.
2.3. Вивчає і робить висновки щодо стану реформування та розвитку агропромислового комплексу.
2.4. Розглядає питання житлового будівництва на селі, хід реалізації відповідних регіональних програм, вносить пропозиції щодо поліпшення стану їх виконання.
2.5. Сприяє соціальному розвитку населених пунктів сільської місцевості, покращанню соціально-культурного, побутового обслуговування сільського населення.
2.6. Вивчає та вносить пропозиції щодо поліпшення стану роботи закладів охорони здоров’я та оздоровчих закладів, медичного та медикаментозного забезпечення населення.
2.7. Готує і розглядає питання гендерної політики, соціального захисту жінок, сім’ї, розробляє рекомендації стосовно створення умов для їх праці та виховання дітей.
2.8. Розглядає питання щодо залучення додаткових коштів для реалізації соціальної політики, утримання лікувальних закладів і підвищення гарантій соціального захисту населення області; про використання бюджетних та залучення додаткових коштів у сферу охорони здоров’я.
2.9. Вивчає та аналізує стан літнього оздоровлення дітей області.
2.10. Спільно з відповідними установами та органами вивчає і розробляє рекомендації щодо поліпшення обслуговування та соціального захисту ветеранів Великої Вітчизняної війни, учасників АТО та членів їх сімей, вимушених переселенців зі сходу України, інвалідів різних категорій, малозабезпечених громадян, розвитку мережі закладів соціального забезпечення.
2.11. Вивчає і розглядає питання, які вносяться на розгляд Ради за напрямками діяльності постійної комісії, розробляє проекти відповідних рішень Ради.
2.12. Здійснює контроль за виконанням рішень Ради з питань діяльності постійної комісії та власних рішень і рекомендацій.

3. З питань промисловості, енергетики, транспорту, зв’язку, розвитку підприємництва та паливно-енергетичного комплексу.

3.1. Вивчає та розглядає питання розвитку промисловості, енергетики, транспорту, зв’язку та малого підприємництва в області, стану енергозабезпечення підприємств, установ та організацій; енергозбереження відповідно до напрямків роботи комісії.
3.2. Спільно з провідними спеціалістами обласних наукових установ займається прогнозуванням ситуації у базовій галузі.
3.3. Вивчає стан та вносить пропозиції щодо покращання обслуговування населення області засобами автомобільного, залізничного та інших видів транспорту.
3.4. Проводить моніторинг дотримання перевізниками області законодавства та умов укладених договорів щодо перевезення пільгових категорій населення, насамперед ветеранів Великої Вітчизняної війни, учасників АТО та членів їх сімей, інвалідів, дітей-сиріт, готує відповідні пропозиції та рекомендації.
3.5. Вивчає рівень та якість послуг електро- та поштового зв’язку, радіофікації та телекомунікації населених пунктів, стан розвитку малого та середнього підприємництва, створення додаткових робочих місць.
3.6. Вивчає і розглядає питання, які вносяться на розгляд Ради за напрямками діяльності постійної комісії, розробляє проекти відповідних рішень Ради.
3.7. Здійснює контроль за виконанням рішень Ради з питань діяльності постійної комісії та власних рішень і рекомендацій.

4. З питань житлово-комунального та дорожнього господарства, будівництва, архітектури, надзвичайних ситуацій, енергоефективності та енергозбереження.

4.1. Здійснює контроль за виконанням цільових комплексних програм, інших рішень Ради щодо розвитку галузі житлово-комунального та дорожнього господарства, будівництва, архітектури, запобігання надзвичайним ситуаціям.
4.2. Вивчає та розглядає питання, що стосуються стану газо-, енерго- та теплопостачання, енергоефективності та енергозбереження об’єктів житлово-комунальної та соціальної сфери, розрахунків за житлово-комунальні послуги.
4.3. Розглядає та вносить пропозиції до проектів рішень з питань розвитку житлово-комунального та дорожнього господарства, будівництва, архітектури, енергоефективності та енергозбереження об’єктів житлово-комунальної та соціальної сфери.
4.4. Вивчає та розглядає питання, що стосуються підготовки об’єктів житлово-комунальної та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період, насамперед тих, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області..
4.5. Вивчає і розглядає питання, які вносяться на розгляд Ради за напрямками діяльності постійної комісії, розробляє проекти відповідних рішень Ради.
4.6. Здійснює контроль за виконанням рішень Ради з питань діяльності постійної комісії та власних рішень і рекомендацій.

5. З питань освіти, науки, культури, туризму, спорту та молодіжної політики.

5.1. Розглядає та контролює хід виконання галузевих програм, власних рішень і рекомендацій.
5.2. Вивчає та вносить пропозиції стосовно поліпшення роботи закладів освіти, культури, діяльності дошкільних та позашкільних закладів, створення необхідних умов для розвитку молодіжної політики та спорту.
5.3. Спільно з провідними спеціалістами обласних наукових установ займається прогнозуванням ситуації в освітній галузі.
5.4. Проводить моніторинг якості надання освітніх послуг освітніми закладами області, дотримання прав учасників АТО та членів їх сімей, вимушених переселенців зі сходу України на отримання освітніх послуг.
5.5. Вивчає проблеми і розробляє рекомендації щодо створення умов для розвитку туризму на Сумщині.
5.6. Вивчає проблеми і розробляє рекомендації щодо створення умов для занять фізкультурою і спортом, роботи закладів фізкультури і спорту.
5.7. Здійснює контроль за виконанням рішень Ради з питань діяльності постійної комісії та власних рішень і рекомендацій.

6. З питань земельних та водних ресурсів, використання надр, екології, довкілля та лісового господарства.

6.1. Вивчає питання стосовно розпорядження землями, що знаходяться у спільній власності територіальних громад, сіл, селищ, міст області.
6.2. Бере участь у забезпеченні реалізації державної політики в галузі використання та охорони земель, у т.ч. земель лісового, водного фондів, іншого цільового призначення, екології та довкілля.
6.3. Контролює додержання вимог законодавства щодо надання земельних ділянок учасникам АТО та членам їх сімей.
6.4. Попередньо розглядає та вносить пропозиції до проектів регіональних програм щодо використання і охорони земель різного цільового призначення, бере участь у їх реалізації на території області.
6.5. Розглядає питання щодо організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні.
6.6. Здійснює контроль за цільовим використанням коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.
6.7. Розглядає питання надання надр у користування для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення.
6.8. Розглядає питання щодо встановлення та зміни меж населених пунктів області.
6.9. Здійснює контроль за виконанням рішень Ради з питань діяльності постійної комісії та власних рішень і рекомендацій.

7. З питань спільної власності територіальних громад та приватизації.

7.1. Попередньо розглядає відповідно до чинного законодавства питання стосовно управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що перебувають в управлінні Ради (далі – об’єкти спільної власності); розглядає кандидатури на призначення їх керівників, а також питання про притягнення їх до дисциплінарної відповідальності та звільнення.
7.2. Попередньо розглядає питання продажу, передачі в оренду або під заставу об’єктів спільної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад, а також придбання об’єктів в установленому законом порядку.
7.3. Заслуховує інформацію керівника управління майном Ради про результати виконання фінансових планів керівниками комунальних підприємств.
7.4. Подає Раді пропозиції з питань ефективності управління та розвитку об’єктів спільної власності.
7.5. Попередньо розглядає питання про надання згоди на передачу об’єктів з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області та прийняття рішень про передачу об’єктів спільної власності територіальних у державну чи комунальну власність.
7.6. Готує проекти рішень з питань забезпечення обліку, проведення інвентаризації об’єктів спільної власності та контролю за їх виконанням.
7.7. Вивчає і розглядає питання, які вносяться на розгляд Ради за напрямками діяльності постійної комісії, розробляє проекти відповідних рішень Ради.
7.8. Здійснює контроль за виконанням рішень Ради з питань діяльності постійної комісії та власних рішень і рекомендацій.

8. З питань розвитку місцевого самоврядування, процесів децентралізації, адміністративно-територіального устрою, депутатської діяльності, регламенту, законності та правопорядку, зв’язків із громадськістю, інформаційної та регуляторної політики.

8.1. За дорученням голови Ради робить висновки з питань охорони трудових та інших прав депутатів Ради відповідно до законодавства про статус депутатів місцевих рад.
8.2. Готує висновки та рекомендації з питань депутатської діяльності та етики, проекти рішень Ради стосовно повідомлення депутата про його роботу в Раді, виконання рішень Ради та її органів, звітів про роботу постійних комісій, керівників органів, утворених Радою.
8.4. Узагальнює пропозиції депутатів, постійних комісій стосовно проекту регламенту роботи Ради, проектів законів України стосовно розвитку місцевого самоврядування, процесів децентралізації, територіального устрою.
8.5. Вивчає питання діяльності ради та розглядає проекти рішень, пов’язані з проведення децентралізації влади, готує проекти рішень Ради з питань адміністративно-територіального устрою відповідно до законодавства.
8.6. Вивчає питання взаємодії депутатів Ради та органів місцевого самоврядування області з представниками органів місцевого самоврядування прикордонних областей інших держав у напрямку розвитку місцевого самоврядування, сприяє налагодженню тісної співпраці між ними, готує висновки та пропозиції щодо впровадження спільних проектів та заходів.
8.7. Попередньо розглядає на засіданні питання щодо дострокового припинення повноважень депутатів Ради відповідно до чинного законодавства, готує відповідні висновки.
8.8. Попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження обласною радою, а також звільнення їх із посади, готує висновки з цих питань.
8.9. Бере участь у розробці і реалізації заходів щодо забезпечення законності, охорони громадського порядку, прав, свобод та законних інтересів громадян.
8.10. Вивчає проекти рішень ради нормативно-правового характеру і готує висновки та рекомендації.
8.11. Вивчає стан інформаційного простору області і вносить пропозиції Раді стосовно поліпшення діяльності державних та комунальних засобів масової інформації.
8.12. Вивчає питання дотримання принципів демократії, відкритості та гласності в роботі Ради, вносить пропозиції щодо висвітлення її діяльності в засобах масової інформації.
8.13. Здійснює контроль за дотриманням вимог частини 1 статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надає голові, першому заступнику, заступникам голови, депутатам Ради консультації та роз’яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.
8.14. Здійснює попередній розгляд електронних петицій та надає відповідний висновок.
8.15. Забезпечує реалізацію покладених на Раду повноважень у здійсненні державної регуляторної політики, у тому числі планування діяльності Ради з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік.
8.16. Вивчає і розглядає питання, які вносяться на розгляд Ради за напрямках діяльності постійної комісії, розробляє проекти відповідних рішень Ради.
8.17. Здійснює контроль за виконанням рішень Ради з питань діяльності постійної комісії та власних рішень і рекомендацій.

 


 

Постійні комісії Сумської обласної ради

 

 

 

Останнє оновлення на Середа, 02 вересня 2020, 10:26

Коронавірус: профілактика, інфікування і поширення

telegram Facebook Twitter Youtube

Документи облради