Ukrainian English Polish


Положення про відділи управління майном


 

Положення про відділ правової та кадрової роботи Управління майном Сумської обласної ради

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дане Положення розроблене на підставі Положення про Управління майном Сумської обласної ради.

1.2. Це Положення регулює питання діяльності відділу правової та кадрової роботи Управління майном Сумської обласної ради (далі - Відділ).

1.3. Відділ є структурним підрозділом Управління майном Сумської обласної ради (далі - управління).

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Сумської обласної ради, розпорядженнями голови Сумської обласної ради, Положенням про Управління майном Сумської обласної ради, наказами начальника Управління майном Сумської обласної ради, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.5. Відділ підпорядковується безпосередньо начальнику управління.

1.6. Відділ у межах своїх повноважень забезпечує виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням та покладених на Відділ начальником управління.

1.7. Положення про Відділ та зміни до нього затверджуються начальником управління.

 

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНУЦІЇ ВІДДІЛУ

2.1. Здійснює правове супроводження діяльності управління щодо всіх напрямків його роботи, методичне керівництво правовою роботою управління, надає юридичну допомогу відділам та посадовим особам управління, підприємствам, установам та закладам, що засновані на майні спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області.

2.2. Організовує правову роботу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, управлінням.

2.3. Організовує передачу майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області в оренду.

2.3. Контролює виконання договірних зобов’язань орендодавцем та орендарями за договорами оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області.

2.4. Здійснює ведення ділового листування з питань, що належать до компетенції Відділу.

2.5. Здійснює ведення кадрової роботи, яка стосуються керівників підприємств, установ та закладів, що засновані на майні спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області, у тому числі здійснення обробки їх персональних даних з метою забезпечення реалізації трудових відносин, адміністративно-правових відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема кадровим потенціалом.

2.4. Здійснює розроблення установчих документів підприємств, установ і закладів, що засновані на майні спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області, відповідно до законодавства України.

2.5. Забезпечує проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у тому числі на земельні ділянки, за спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області в особі Сумської обласної ради.

3.6. Здійснює ведення діловодства та кадрової роботи по управлінню, у тому числі здійснює обробку персональних даних посадових осіб управління з метою забезпечення реалізації трудових відносин, адміністративно-правових відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема кадровим потенціалом.

3.8. Для виконання завдань, функцій та реалізації прав, передбачених даним Положенням, взаємодіє з усіма структурними підрозділами управління, юридичною службою виконавчого апарату Сумської обласної ради, підприємствами, установами та закладами, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області тощо.

3.9. Здійснює захист прав та інтересів управління у судах за дорученням начальника управління.

3.10. Виконує інші доручення та вказівки начальника управління у межах визначених цим Положенням завдань та функцій.

3.11. Покладення на Відділ обов'язків, що не належать або виходять за межі його компетенції, не допускається.

 

ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ

3.1. Відділ має право:

- одержувати від відділів управління, підприємств, установ та закладів, що засновані на майні спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області, інформацію, довідкові матеріали, необхідні для здійснення передбачених цим Положенням завдань та функцій;

- одержувати необхідну інформацію від виконавчого апарату Сумської обласної ради, департаментів, відділів та управлінь Сумської обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів, відділів та управлінь органів місцевого самоврядування в містах та районах тощо для здійснення передбачених цим Положенням завдань та функцій;

- готувати у межах своєї компетенції проекти наказів, листів тощо, що обов'язкові для виконання підприємствами, установами та закладами, що засновані на майні спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області.

3.2. Відділ зобов’язаний:

- якісно та у встановлені строки здійснювати функції, виконувати завдання, що покладені на Відділ цим Положенням, а також вказівки та доручення, визначені начальником управління;

- у межах своїх повноважень контролювати виконання рішень Сумської обласної ради, наказів, вказівок та доручень, що визначені начальником управління.

 

ІV. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

4.1. Відділ очолює його начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником управління на підставі його наказу відповідно до законодавства України.

Начальник Відділу призначається на посаду після проходження конкурсного відбору, стажування або із кадрового резерву.

4.2. Начальником Відділу призначається особа, яка є громадянином України, має вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на державній службі або в органах місцевого самоврядування не менш як 3 роки або за фахом в інших сферах - не менш як 4 роки.

4.3. Начальник Відділу безпосередньо підпорядковується начальнику Управління або особі, яка його замінює.

4.4. На час відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує заступник начальника Відділу (відпустка, лікарняний, службове відрядження).

4.5. Начальник Відділу:

- організовує роботу Відділу;

- планує роботу Відділу та контролює виконання завдань та функцій, покладених на Відділ цим Положенням;

- контролює виконання правил внутрішнього трудового розпорядку посадовими особами Відділу;

- несе персональну відповідальність за невиконання завдань та функцій, покладених на Відділ цим Положенням;

- надає пропозиції начальнику управління щодо матеріального заохочення посадових осіб Відділу, притягнення їх до дисциплінарної та матеріальної відповідальності відповідно до законодавства України;

- розподіляє обов’язки між посадовими особами Відділу та розробляє їх посадові інструкції;

- виконує інші доручення та вказівки начальника управління.

4.6. Посадові особи Відділу призначаються на посаду з одночасним присвоєнням рангу посадової особи місцевого самоврядування та звільняються з посади начальником управління на підставі його наказу відповідно до законодавства України.

4.7. Посадові особи Відділу зобов’язані знати Конституцію України, закони України, акти Президента України, акти Кабінету Міністрів України, рішення Сумської обласної ради, розпорядження голови Сумської обласної ради, інші нормативно-правові акти, необхідні для безпосереднього виконання своїх функціональних обов’язків, Положення про Управління майном Сумської обласної ради, це Положення, правила ділового етикету, охорони праці, протипожежного захисту, володіти державною мовою, мати навики роботи на комп’ютері, дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку.

4.8. Посадові особи Відділу мають права, передбачені законодавством України.


 

Положення про відділ майнових відносин та капітальних видатків Управління майном Сумської обласної ради

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дане Положення розроблене на підставі Положення про Управління майном Сумської обласної ради.

1.2. Це Положення регулює питання діяльності відділу майнових відносин та капітальних видатків Управління майном Сумської обласної ради(далі - Відділ).

1.3. Відділ є структурним підрозділом Управління майном Сумської обласної ради (далі - Управління).

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Сумської обласної ради, розпорядженнями голови Сумської обласної ради, Положенням про Управління майном Сумської обласної ради, наказами начальника Управління майном Сумської обласної ради, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.5. Відділ підпорядковується безпосередньо начальнику Управління. Координацію роботи Відділу здійснює заступник начальника Управління.

1.6. Відділ у межах своїх повноважень забезпечує виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням та покладених на Відділ начальником Управління.

1.7. Положення про Відділ та зміни до нього затверджуються начальником Управління.

 

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНУЦІЇ ВІДДІЛУ

2.1. Здійснення обліку майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області та контролю за його ефективним використанням та збереженням.

2.2. Здійснення оперативного обліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області, організація та здійснення контролю за рухом майна, переданого їм для господарського використання на праві господарського відання або оперативного управління, у тому числі списання основних засобів, передачі майна з балансу на баланс об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області, вилучення надлишкового майна та майна, що використовується не за призначенням, передача майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області іншим суб’єктам права власності та прийняття майна у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області тощо.

2.3. Ведення бази даних про об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області, управління якими здійснює Сумська обласна рада, а також організація та здійснення контролю за створенням, припиненням та перепрофілюванням підприємств, установ та закладів, що засновані на майні спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області.

2.4. Організація процедури приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області, у тому числі об’єктів незавершеного будівництва, відповідно до законодавства України та рішень Сумської обласної ради.

2.5. Здійснення контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області; здійснення розрахунку прогнозних показників та контролю за станом надходження коштів до обласного бюджету від приватизації такого майна.

2.6. Організація та участь в інвентаризації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області.

2.7. Участь у проведенні службових розслідувань стосовно керівників підприємств, установ та закладів, заснованих на майні спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області.

2.8. Участь у підготовці проектів цільових програм, виконавцями яких є підприємства, що засновані на майні спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області.

2.9. Забезпечення підготовки матеріалів для проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у тому числі на земельні ділянки, за спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області в особі Сумської обласної ради.

2.10. Організація виконання Управлінням функцій замовника з капітального ремонту та реконструкції об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області житлово-комунального та соціального призначення за рахунок бюджетних коштів та коштів інвесторів.

2.11. Здійснення складання та виконання поточного та перспективного планів щодо поточного, капітального ремонту майна об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області.

2.12. Надання методичної допомоги підприємствам, установам та закладам, що засновані на майні спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області, з питань, що належать до компетенції Відділу.

2.13. Здійснює ведення ділового листування з питань, що належать до компетенції Відділу.

2.14. Для виконання завдань, функцій та реалізації прав, передбачених даним Положенням, взаємодіє з усіма структурними підрозділами Управління, виконавчим апаратом Сумської обласної ради, підприємствами, установами та закладами, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області тощо.

2.15 Виконує інші доручення та вказівки начальника Управління у межах визначених цим Положенням завдань та функцій.

2.16. Покладення на Відділ обов'язків, що не належать або виходять за межі його компетенції, не допускається.

 

ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ

3.1. Відділ має право:

- одержувати від відділів Управління, підприємств, установ та закладів, що засновані на майні спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області, інформацію, довідкові матеріали, необхідні для здійснення передбачених цим Положенням завдань та функцій;

- одержувати необхідну інформацію від виконавчого апарату Сумської обласної ради, департаментів, відділів та управлінь Сумської обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів, відділів та управлінь органів місцевого самоврядування в містах та районах тощо для здійснення передбачених цим Положенням завдань та функцій;

- готувати у межах своєї компетенції проекти наказів, листів тощо, що обов'язкові для виконання підприємствами, установами та закладами, що засновані на майні спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області.

3.2. Відділ зобов’язаний:

- якісно та у встановлені строки здійснювати функції, виконувати завдання, що покладені на Відділ цим Положенням, а також вказівки та доручення, визначені начальником Управління;

- у межах своїх повноважень контролювати виконання рішень Сумської обласної ради, наказів, вказівок та доручень, що визначені начальником Управління.

 

ІV. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

4.1. Відділ очолює його начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником управління на підставі його наказу відповідно до законодавства України.

Начальник Відділу призначається на посаду відповідно до законодавства України.

4.2. Начальником Відділу призначається особа, яка є громадянином України, має вищу будівельну та/або економічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на державній службі або в органах місцевого самоврядування не менш як 3 роки або за фахом в інших сферах - не менш як 4 роки.

4.3. Начальник Відділу безпосередньо підпорядковується начальнику Управління або особі, яка його замінює.

4.4. На час відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує заступник начальника Відділу (відпустка, лікарняний, службове відрядження).

4.5. Начальник Відділу:

- організовує роботу Відділу;

- планує роботу Відділу та контролює виконання завдань та функцій, покладених на Відділ цим Положенням;

- контролює виконання правил внутрішнього трудового розпорядку посадовими особами Відділу;

- несе персональну відповідальність за невиконання завдань та функцій, покладених на Відділ цим Положенням;

- надає пропозиції начальнику управління щодо матеріального заохочення посадових осіб Відділу, притягнення їх до дисциплінарної та матеріальної відповідальності відповідно до законодавства України;

- розподіляє обов’язки між посадовими особами Відділу та розробляє їх посадові інструкції;

- за дорученням начальника Управління представляє у встановленому законодавством України порядку інтереси Управління в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, у всіх підприємствах, установах, закладах, організаціях незалежно від їх підпорядкування, форми власності, галузевої належності, у відносинах з фізичними особами з питань, що належать до компетенції Відділу;

- надає методичну допомогу підприємствам, установам та закладам, що засновані на майні спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області з питань, що належать до компетенції Відділу.

- організовує ділове листування з органами державної влади місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до компетенції Відділу, у межах наданих повноважень; вносить пропозиції щодо вдосконалення роботи Відділу;

- організовує договірну роботу за напрямками діяльності Відділу та складання дефектних актів;

- виконує інші доручення та вказівки начальника Управління.

4.6. Посадові особи Відділу призначаються на посаду з одночасним присвоєнням рангу посадової особи місцевого самоврядування та звільняються з посади начальником управління на підставі його наказу відповідно до законодавства України.

4.7. Посадові особи Відділу зобов’язані знати Конституцію України, закони України, акти Президента України, акти Кабінету Міністрів України, рішення Сумської обласної ради, розпорядження голови Сумської обласної ради, інші нормативно-правові акти, необхідні для безпосереднього виконання своїх функціональних обов’язків, Положення про Управління майном Сумської обласної ради, це Положення, правила ділового етикету, охорони праці, протипожежного захисту, володіти державною мовою, мати навики роботи на комп’ютері, дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку.

4.8. Посадові особи Відділу мають права, передбачені законодавством України.


 

Положення про відділ бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення управління майном Сумської обласної ради

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про відділ бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення розроблене на підставі Положення про управління майном Сумської  обласної ради.

1.2. Відділ бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення (надалі Відділ) є структурним підрозділом управління майном Сумської обласної ради та підпорядковується начальнику управління.

1.3. В своїй діяльності Відділ керується Законами України, Постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови обласної ради, Положенням про управління майном обласної ради, наказами по управлінню та іншими нормативно-правовими актами, а також  цим Положенням.

1.4. Відділ у межах своїх повноважень забезпечує виконання завдань, визначених цим Положенням та покладених на Відділ начальником управління.

1.5. Положення про Відділ та зміни до нього затверджуються начальником управління.

 

2. Основні завдання відділу

2.1. Ведення бухгалтерського обліку, розрахунків, фінансового забезпечення та звітності в управлінні.

2.2. Організація процедури закупівель для забезпечення виконання управлінням своїх функцій.

2.3. Організація фінансового забезпечення виконання управлінням функцій замовника з капітального ремонту та реконструкції об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області житлово-комунального та соціального призначення за рахунок бюджетних коштів та коштів інвесторів.

          2.4. Забезпечення управління господарськими товарами та послугами.

 

3. Функції відділу

3.1. Забезпечує виконання постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України та наказів Міністерства фінансів, а також розпоряджень голови обласної ради, наказів начальника управління з питань бухгалтерського обліку.

3.2. Організовує бухгалтерський облік, складає та контролює виконання кошторисів видатків в управлінні, складає бухгалтерські звіти, контролює достовірність звітних даних.

3.3. Перевіряє документи у відношенні правильного та своєчасного оформлення і законності проведення фінансових операцій.

3.4. Забезпечує оплату по договорам та розрахункам.

3.5. Складає тимчасові, річні кошториси видатків на утримання управління та зміни до них.

3.6. Контролює правильність та раціональне витрачання коштів, згідно затверджених кошторисів видатків з урахуванням внесених до них змін, а також збереження грошових коштів та матеріальних цінностей.

3.7. Проводить бухгалтерські розрахунки по особовому складу управління комунального майна, нараховує заробітну плату працівникам управління, складає штатний розпис з розрахунками управління.

3.8. Бере участь у організації процедури закупівель для забезпечення виконання управлінням своїх функцій.

3.9. Складає фінансові звіти та надає відповідним органам державного управління з питань, що відносяться до компетенції відділу.

3.10. Бере участь у проведенні інвентаризації основних засобів, грошових коштів, розрахунків, матеріальних цінностей, забезпечує вчасне та правильне відображення в бухгалтерському обліку результатів інвентаризації.

3.11. Організовує облік майна управління та контролює його використання.

3.12. Забезпечує збереження бухгалтерських документів, регістрів обліку, кошторисів  видатків та розрахунків до них, а також інших документів.

3.13. Здійснює контроль за правильністю складання штатних розписів, розрахунків заробітних плат керівників підприємств, установ, закладів Сумської обласної ради.

3.14. В межах своїх повноважень надає консультації та роз’яснення фізичним та юридичним особам.

 

4. Права та обов’язки відділу

4.1. Відділ має право:

- одержувати від підприємств, установ та закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області інформацію, довідкові матеріали, необхідні для здійснення своїх функціональних обов'язків;

- одержувати необхідну інформацію від відділів та управлінь органів місцевого самоврядування в містах та районах для виконання передбачених цим положенням завдань і функцій;

- готувати в межах своєї компетенції накази, інструктивні листи, обов'язкові для виконання підприємствами, установами та закладами обласної власності.

4.2. Відділ зобов’язаний:

- якісно та у встановлені строки виконувати функції, доручення та завдання покладені на відділ;

- в межах своїх повноважень контролювати виконання рішень обласної ради, наказів та доручень виданих начальником управління;

- знати Конституцію України, акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності органів місцевого самоврядування, інші нормативно-правові акти, що необхідні для безпосереднього виконання цих функціональних обов'язків, основи економіки, фінансів, кредиту, права, правила ділового етикету, охорони праці, протипожежного захисту, володіти державною мовою, мати навики роботи на комп'ютері.

4.3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами управління та обласної ради, здійснює виконання окремих спільних завдань, які стосуються управління майном.

 

5. Керівництво відділом

5.1. Відділ очолює начальник Відділу - головний бухгалтер, призначення, звільнення якого з посади і накладання дисциплінарного стягнення на нього оформлюється наказом начальника управління.

5.1.1. Начальник Відділу – головний бухгалтер повинен мати вищу освіту за освітньо – кваліфікаційним рівнем відповідного економічного напрямку (магістра, спеціаліста), стаж роботи за фахом в органах державної служби або органах місцевого самоврядування на посадах головного спеціаліста не менше трьох років, або на керівних посадах в інших сферах економіки не менше трьох років. Призначається на посаду після проходження конкурсного відбору, стажування або із кадрового резерву. Начальник Відділу підпорядковується начальнику управління. На час відсутності начальника відділу його обов’язки виконує особа, призначена начальником Управління.

5. 2. Начальник відділу:

- організовує роботу відділу;

- планує роботу відділу та контролює виконання поставлених завдань та обов’язків покладених на відділ;

- контролює виконання правил внутрішнього трудового розпорядку відділу;

-  несе персональну відповідальність за не виконання завдань та обов’язків покладених на відділ;

- складає баланси та плани асигнувань по всім функціям покладених на управління;

- готує  та подає місячні, квартальні та річні звіти до контролюючих органів;

- бере участь у організації процедури закупівель для забезпечення виконання управлінням своїх функцій.

- надає пропозиції начальнику управління щодо матеріального заохочення працівників відділу, а також притягнення їх до дисциплінарної відповідальності з підстав, визначених чинним законодавством.

- розподіляє обов’язки між працівниками відділу та розробляє їх посадові інструкції;

- виконує інші доручення начальника управління;

5.3. Працівники відділу призначаються та звільняються з посади начальником управління. Зобов’язані знати Конституцію України, акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності органів місцевого самоврядування, інші нормативно – правові акти, що необхідні для безпосереднього виконання цих функціональних обов’язків, основи економіки, фінансів, кредиту, права ділового етику, охорони праці, протипожежного захисту, володіти державною мовою, мати навики роботи на комп’ютері.


 

Положення про відділ економічного аналізу, аудиту та інвестиційної діяльності управління майном Сумської обласної ради

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про відділ аналізу, аудиту та інвестиційної діяльності розроблене на підставі Положення про управління майном Сумської обласної ради.

1.2. Відділ є структурним підрозділом управління майном Сумської обласної ради та підпорядковується начальнику управління.

1.3. В своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України, Постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови обласної ради, Положенням про управління майном обласної ради та іншими нормативно-правовими актами, а також цим положенням.

1.4. Відділ у межах своїх повноважень забезпечує виконання завдань, визначених цим Положенням та наказами начальника управління.

1.5. Працівники відділу призначаються та звільняються з посади начальником управління.

1.6. Положення про відділ та зміни до нього затверджуються начальником управління.

 

2. Основні завдання

2.1. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та внесення пропозицій щодо їх діяльності.

2.2. Проведення внутрішнього аудиту комунальних комерційних підприємств та інших установ та закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

2.3. Проведення діяльності з метою залучення та використання інвестиційних ресурсів для розвитку та підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

2.4. Організація процедури закупівель для забезпечення виконання управлінням своїх функцій, в тому числі, функції замовника з капітального ремонту та реконструкції об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області житлово-комунального та соціального призначення за рахунок бюджетних коштів та коштів інвесторів.

2.5. Аналіз та контроль за складанням та виконанням фінансових планів підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

2.6. Робота по залученню бюджетних та позабюджетних коштів.

2.7. Розробка за участю комерційних підприємств бізнес-проектів, бюджетних та інших програм.

2.8. Приймає участь у службових розслідуваннях.

 

3. Функції відділу

3.1. Отримує квартальну та річну бухгалтерську звітність та іншу інформацію від суб’єктів господарювання, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та перебувають в управлінні обласної ради, яка необхідна для якісного здійснення економічного та господарського аналізу діяльності підприємств, установ та організацій, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

3.2. Здійснює узагальнення фінансової звітності, аналізує її, формує зведені показники.

3.3. Готує зведені показники по відрахуванню частини прибутку, підприємств, яка підлягає зарахуванню до обласного бюджету.

3.4. Здійснює аналіз діяльності підприємств, надає відповідні висновки щодо їх перспектив розвитку та подальшої діяльності.

3.5. Перевіряє документи у відношенні правильного та своєчасного оформлення і законності проведення фінансових операцій по здійсненню капітальних видатків.

3.6 Здійснює організацію процедури закупівель для забезпечення виконання управлінням своїх функцій, в тому числі, функцій замовника з капітального ремонту та реконструкції об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області житлово-комунального та соціального призначення за рахунок бюджетних коштів та коштів інвесторів.

3.7. Проводить внутрішній аудит комунальних комерційних підприємств та інших установ та закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

3.8. Проводить діяльність з метою залучення та використання інвестиційних ресурсів для розвитку та підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

3.9. Здійснює аналіз діяльності підприємств та надає відповідні висновки щодо ефективності їх діяльності.

3.10. Розробляє та супроводжує інвестиційні проекти.

3.11. Формує базу даних інвестиційних та соціальних проектів, поширює інформацію по інвестиційним можливостям Сумської області.

3.12. Організовує, проводить та бере участь у конгресах, форумах з метою залучення інвестиційних та не інвестиційних (соціальних) проектів  в Сумській області.

3.13. Готує зведені показники відрахувань частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до обласного бюджету.

3.14. Узагальнює матеріали, надані підприємствами, установами та закладами спільної власності області, аналізує їх та вносить пропозиції для включення до програм соціально-економічного та культурного розвитку області, інших державних та регіональних програм.

3.15. Готує проекти рішень обласної ради по основним завданням відділу.

 

4. Права та обов’язки відділу

4.1. Відділ має право:

- одержувати від підприємств, установ та закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області інформацію, довідкові матеріали, необхідні для здійснення своїх функціональних обов'язків;

- одержувати необхідну інформацію від відділів та управлінь органів місцевого самоврядування в містах та районах для виконання передбачених цим положенням завдань і функцій;

- отримувати квартальну та річну бухгалтерську звітність, облікові та інші документи, які підтверджують дані фінансових планів, фінансової звітності, здійснення договірних відносин, фінансово-господарської діяльності та інформацію, яка необхідна для якісного здійснення економічного та господарського аналізу діяльності підприємств, установ та організацій, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

- надавати пропозиції щодо удосконалення ефективності роботи підприємств, установ та організацій, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

- готувати в межах своєї компетенції проекти наказів, інструктивні листи, обов'язкові для виконання підприємствами, установами та закладами обласної власності;

- надавати пропозиції щодо розірвання (продовження) контрактів керівників підприємств, установ та організацій, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області за результатами аналізу та внутрішнього аудиту.

4.2. Відділ зобов’язаний:

- якісно та у встановлені строки виконувати функції, доручення та завдання покладені на відділ;

- в межах своїх повноважень контролювати виконання рішень обласної ради, наказів та доручень виданих начальником управління;

4.3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами управління та обласної ради, здійснює виконання окремих спільних завдань, які стосуються управління майном.

 

5. Керівництво відділом

5.1. Відділ очолює заступник начальника управління – начальник відділу, який призначається і звільняється з посади начальником управління.

5.2. На посаду заступника начальника управління – начальника відділу призначається особа, яка має вищу освіту відповідного економічного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді головного спеціаліста чи в інших сферах управління не менше 3 років.

Заступник начальника управління – начальник відділу повинен знати: Конституцію України, Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України,Податковий кодекс України, Бюджетний кодекс України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про засади запобігання і протидії корупції», інші акти законодавства, що стосуються напряму діяльності відділу, основи економіки, фінансів, оподаткування, управління та аудиту, правила ділового етикету, правила та норми охорони праці та протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби, ділову мову, володіти державною мовою.

5.3. Заступник начальника управління – начальник відділу:

- організовує роботу відділу;

- планує роботу відділу та контролює виконання поставлених завдань та обов’язків покладених на відділ;

- аналізує фінансово-господарську діяльність підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та внесення пропозицій щодо їх діяльності;

- проводить внутрішній аудит комунальних комерційних підприємств та інших установ та закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

- проводить діяльність з метою залучення та використання інвестиційних ресурсів для розвитку та підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

- аналізує та контролює складання та виконання фінансових планів підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

- організовує процедури закупівель для забезпечення виконання управлінням своїх функцій, в тому числі, функції замовника з капітального ремонту та реконструкції об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області житлово-комунального та соціального призначення за рахунок бюджетних коштів та коштів інвесторів.

- проводить роботу по залученню бюджетних та позабюджетних коштів;

- розробляє, за участю комерційних підприємств, бізнес-проекти, бюджетні та інші програми;

- контролює виконання правил внутрішнього трудового розпорядку відділу;

- надає пропозиції начальнику управління щодо матеріального заохочення працівників відділу, а також притягнення їх до дисциплінарної відповідальності з підстав, визначених чинним законодавством.

- розподіляє обов’язки між працівниками відділу та розробляє їх посадові інструкції;

- виконує інші доручення начальника управління;

- несе персональну відповідальність за не виконання покладених на відділ завдань та здійснення ним своїх функцій.

Останнє оновлення на Понеділок, 14 листопада 2016, 17:55

Нагадуємо суб’єктам декларування про необхідність повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про зміни в майновому стані суб’єкта декларування відповідно до частини 2 статті 52 Закону України «Про запобігання корупції».

З роз’ясненнями Національного агентства з питань запобігання корупції з цього питання можна ознайомитись за посиланням

Відкритий бюджет

Електронні петиції

Документи облради

youtube twitter facebook google plus